Architecture and Urbanism

Charakteristika studijního programu

Studium pokrývá navrhování architektury v jejím běžně chápaném rozsahu. Součástí studia je tvorba v nových mediích, humanitní a technické vědy. Studenti získávají zkušenosti také v souvisejících oborech a jsou profilováni jako kompetentní partneři stavebním inženýrům – statikům a inženýrům speciálních profesí, podílejícím se na vzniku stavebního díla.

Profil absolventa

Absolventem je architekt a urbanista s všestrannou odbornou průpravou v oboru navrhování pozemních staveb a urbanistických celků, jenž je schopen samostatné, koncepční a tvůrčí projekční práce a řídící činnosti v procesu investiční výstavby, nebo výkonu činnosti v orgánech státní správy. Úspěšný absolvent je připraven po splnění příslušné odborné praxe složit autorizační zkoušky České komory architektů a následně samostatně vykonávat vlastní architektonickou nebo urbanistickou praxi. S titulem Ing. arch. mohou navíc absolventi Fakulty umění a architektury TUL vykonávat praxi v zemích EU bez jakýchkoliv dalších povolení či dokladů, získané vzdělání je plně kompatbiilní s evropskými školami podobného typu.

Parametry

Program
Architecture and Urbanism (N0731A010014)
Fakulta
FUA
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing. arch.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Architektura a urbanismus

Předměty programu Architecture and Urbanism

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. obdobného zaměření. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice děkana vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízeníuchazec:prijimaci-rizeni

Další informace

Kontakt: Stolín Petr, doc. Ing. arch., petr.stolin@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG