Design – textil, oděv, sklo, šperk

Charakteristika studijního programu

Cílem studia v navazujícím magisterském studijním programu Design – textil, oděv, sklo, šperk je: – Připravit vysokoškolsky vzdělané designéry pro kreativní průmysl, autorskou malosériovou výrobu a volnou výtvarnou tvorbu, schopné reflektovat současné trendy ve vývoji umění a designu v lokálním i celosvětovém kontextu. – Seznámit studenty s výtvarným, technologickým, experimentálním i teoretickým zázemím designérské tvorby. – Prohloubit znalosti teoretických i experimentálních metod kreativního navrhování v kombinaci s rozvojem znalostí v oblasti nových materiálů a technologií. Tato unikátní kombinace výtvarného přístupu a materiálových a technologických znalostí jim umožní aplikaci pro netradiční formy designu, a také rychlé přizpůsobení současným výrobním, výzkumným a vzorovacím přístupům pro širokou oblast kreativních průmyslů. Volitelnými předměty ateliérového typu se studenti profilují v následujících materiálových oblastech: design textilu, design oděvu, design skla, design šperku. – Realizovat v rámci studia výtvarné projekty formou technologií dostupných ve fakultních laboratořích, dílnách a ateliérech; navázat i spolupráci s externím sektorem. – Zprostředkovat zkušenost s aktivní prezentací autorské tvorby v českých i zahraničních galeriích, muzeích a dalších institucí na vybraných designérských platformách. Struktura studia je založena na tvůrčí činnosti, hledání nových způsobů výtvarného zpracování tradičních i inovativních materiálů pomocí standardních i nových technologických postupů. Během studia získá student nejen odborné teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce a dovednosti souhrnně označované „soft skills“. Koncepce studia umožní absolventovi adaptaci na podmínky kreativních průmyslů, spolupráci s firmami i vlastní autorskou tvorbu

Profil absolventa

Absolvent je samostatnou, iniciativní a kreativně uvažující osobností, která si osvojila principy tvůrčí práce a umí je uplatnit v konkrétních materiálech a technologiích. Absolvent prokazuje na úrovni magisterského studia: – znalosti koncepce ateliérové tvorby a prostorové studie, aplikace rozdílných typů výtvarných disciplín a aplikace materiálů v designu, – má ucelený přehled o užitém umění a designu, založený především na poznání a chápání principů a kontextu designérské tvorby – je cíleně profilován ve zvolené oblasti: textilní design, oděvní design, design skla, design šperku, kde ovládá jak stránku uměleckou, tak příslušné technologie, strukturu a vlastnosti materiálu v souvislosti s aktuálními trendy. Má rovněž znalosti inovativních materiálů, technologií a experimentálních výtvarných postupů pro design. Má rozvinutou schopnost samostatné práce a tvůrčí činnosti, které může bezprostředně uplatnit ve sféře kreativního průmyslu, výrobní, inovační, apod. Je schopen se rychle adaptovat i na kvalifikačně náročnou práci mimo oblast umění a designu. Je připraven k dalšímu kvalifikačnímu růstu a má odborné jazykové znalosti a dovednosti označované jako „soft skills. Absolvent umí realizovat samostatné projekty, ale i řídit tým spolupracovníků ve sféře podnikové nebo ateliérové produkce.

Parametry

Program
Design – textil, oděv, sklo, šperk (N0212A310012)
Fakulta
FT
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
MgA.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály, Umění

Předměty programu Design – textil, oděv, sklo, šperk

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Šikolová Ludmila, doc. M.A., lida.sikolova@seznam.cz

Podrobnosti v systému STAG