Výtvarné umění

Charakteristika studijního programu

Hlavním zaměřením doktorského studia v programu Výtvarné umění je rozvíjení možností a podob volné umělecké tvorby ve veřejném prostoru a s ní úzce provázaného výzkumu zaměřeného na interpretaci a kontextualizaci vývoje aktuálních uměleckých projevů akcentujících interakci s environmentálním, urbánním, architektonickým, společenským či komunitním prostředím. Program doktorského studia se soustředí na prohlubování pochopení a posilování relevance komplexních uměleckých zásahů ve veřejném prostoru, které mohou dynamizovat existující fyzické i myšlenkové sítě jako inspirativní body vyvažující převládající utilitární tendence současné globalizované podoby světa. Zároveň však mohou reagovat na proměnlivost tekuté doby realizací takových uměleckých projektů, které nemusí nutně mít stálý charakter. Bezprostředně je taková podoba uměleckého kritického myšlení spojena se spoluvytvářením společenského duchovního i fyzického prostoru, který je komunitně sdílen a poskytuje inspiraci svému okolí. Samotný veřejný prostor prochází v současnosti dramatickými proměnami a umělecká tvorba se na nich významně spolupodílí, zvláště to platí pro virtuální část veřejného prostoru. Hybridní propojování virtuálního a skutečného prostoru otevírá široké pole působnosti pro koncepty a projevy veřejných (občanských) aktivit a iniciativ. Pro tuto společensky vlivnou neusazenost je třeba hledat adekvátní formy sociokulturních interpretací a uměleckých reprezentací, a právě v tomto smyslu je komplexní umělecké myšlení jednou ze smysluplných možností, jak se v těchto složitých otázkách orientovat a nepodléhat reduktivním náhledům. Taková podoba reflexivně-tvůrčího myšlení vyjadřuje nejednoznačné vztahy mezi společenským děním a uměním, privátním a veřejně sdíleným prostorem a všemi okolnostmi jejich vzájemného působení. Doktorský studijní program Výtvarné umění se zabývá strategiemi a funkcí umění ve veřejném prostoru, podmínkami jejich recepce a kritiky. Zahrnuje poznatky o sociální, kulturní a umělecké infrastruktuře komunitních a společenských prostředí. Zásadní přínos doktorského programu Výtvarné umění je potom patrný v syntetickém propojování uměleckých oborů zastoupených na Fakultě umění a architektury TUL (umění, architektura, urbanismus) formou navrhování a realizací samostatných uměleckých konceptů a projektů v prostoru environmentálních souvislostí, urbanistických celků, společnosti a médií. Doktorské studium v programu Výtvarné umění v tomto smyslu akcentuje dvě základní interdisciplinární výzkumné roviny – tedy výzkum skrze uměleckou tvorbu, která v široce chápaném veřejném prostoru aktivně reflektuje různorodé aspekty okolní společenské reality, a výzkum navazující, který tyto umělecké projevy a tendence interpretuje a vřazuje do širšího diskurzu aktuálního výtvarného umění.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia v programu Výtvarné umění je schopen nejen komplexně rozvíjet svoji uměleckou tvorbu, ale především ji teoreticky interpretovat a vřazovat do současných uměleckých i širších sociokulturních souvislostí. Absolvent doktorského studia je aktivní a sociálně vnímavý umělec schopný erudované a účinné komunikace v oblasti současné umělecké tvorby se zájmem o mezioborovou spolupráci na poli uměleckých realizací akcentujících veřejný prostor. Absolvent je rovněž připraven k samostatné či týmové práci v oblasti uměleckého výzkumu (artistic research), chápe komplexní charakter umělecké tvorby ve veřejném prostoru vyžadující využívání multidisciplinárních výzkumných metod v procesu konceptuální přípravy i následné produkce uměleckého díla a zabývá se teoretickou reflexí aktuálních proudů současného umění opět s akcentem položeným na umělecké projevy zaměřené na reflektování různorodých aspektů veřejného prostoru – environmentálních, technologických, urbanistických, sociálních, komunitních. Absolventi doktorského programu Výtvarné umění nacházejí uplatnění jako samostatní umělci aktivně formující podoby současného výtvarného umění a zároveň jsou připraveni na výzkumnou práci v muzeích a galeriích zaměřených na současné umění, uměleckou práci v uměleckých kolektivech, architektonických ateliérech i designérských studiích, aktivní pedagogické působení na vysokých uměleckých či architektonických školách. Ve všech těchto pozicích absolventi doktorského studijního programu Výtvarné umění disponují potenciálem k aktivnímu formování odborného oborového diskurzu, podílejí se na různých formách uměleckého výzkumu či v rámci konkrétních projektů rozvíjejí vlastní komplexně strukturovanou uměleckou tvorbu zaměřenou na interakci s různorodými formami a podobami veřejného prostoru.

Parametry

Program
Výtvarné umění (P0213D310002)
Fakulta
FUA
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Čeština
Oblast
Umění

Předměty programu Výtvarné úmění

1. semestr

  • Seminář k dizertační práci 1 (povinný)

2. semestr

  • Doktorské kolokvium 1 (povinný)
  • Metodologie vědecké práce (povinný)

3. semestr

  • Seminář k dizertační práci 2 (povinný)

4. semestr

  • Cizí jazyk (povinný)
  • Doktorské kolokvium 2 (povinný)

5. semestr

  • Seminář k dizertační práci 3 (povinný)

6. semestr

  • Doktorské kolokvium 3 (povinný)

8. semestr

  • Doktorská práce (povinný)
  • Státní doktorská zkouška (povinný)

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Do doktorského studia jsou přijímáni samostatní tvůrci schopní kvalifikovaně rozvíjet vlastní tvůrčí umělecká a výzkumná témata a zároveň reagovat na další podstatná aktuální témata z oblasti umění, ale i na obecné požadavky vyrůstající ze specifik komplexních vztahů mezi uměním a širším společenským kontextem a veřejným prostorem. Zpravidla jde o absolventy stejného, nebo příbuzného oboru magisterského stupně studia. Uchazeč musí před přijímací komisí na předloženém portfoliu vyložit své vlastní dosavadní umělecké směřování. Dále musí přesvědčivě vysvětlit svůj doktorský projekt, čímž zároveň prokáže základní ochotu ke kritické odborné sebe-reflexivní komunikaci. Zvláštní pozornost je věnována projektům, které nově zhodnocují roli užívaného média, otevírají se interdisciplinární spolupráci mezi odlišnými obory a nově uchopují vztah mezi uměním a jinými formami vědění. Jedním z kritérií je rovněž způsob začlenění uchazeče do práce ateliéru a možný přínos jeho výzkumu pro školu jako celek.

Další informace

Kontakt: Stolín Jan, doc. M.A., jan.stolin@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG