Aplikovaná geografie a regionální rozvoj

Charakteristika studijního programu

Cílem dvouletého NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol (ZŠ) je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro vykonávání učitelského povolání na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Studium je realizováno vždy ve specializaci (tj. kombinaci dvou vědních oborů z nabídky: Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Dějepis, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Občanská výchova, Přírodopis, Speciální pedagogika, Španělský jazyk, Tělesná výchova, Zeměpis), přičemž jeho náplň vychází z rámcových požadavků MŠMT na zastoupení příslušných složek odborné přípravy: učitelské propedeutiky, prvního a druhého oboru, oborové didaktiky, praxe a přípravy závěrečné práce

Profil absolventa

Absolvent NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ získá učitelské vzdělání ve vybrané specializaci (tj. kombinaci dvou oborů) a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání. Absolvent NMgr. studia učitelství se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, dokáže pracovat s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr a transformaci učiva a umí projektovat, realizovat a hodnotit proces výuky. Absolvent je kvalifikován pro výuku na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariérního systému, příp. pro vstup do doktorského studia.

Parametry

Program
Aplikovaná geografie a regionální rozvoj (N0532A330043)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština

Předměty programu Aplikovaná geografie a regionální rozvoj

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Böhm Hynek, doc. Mgr. Ph.D., hynek.bohm@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG