Dějiny a společnost v moderní době

Charakteristika studijního programu

Získání hlubokých znalostí dějin, významných aspektů společenského vývoje a myšlenkových a ideologických systémům moderní doby

Profil absolventa

Absolvent(ka) disponuje hlubokými znalostmi moderních dějin, myšlenkových systémů a ideologií ovlivňujících vznik a podobu moderní společnosti, současných historických a sociálně vědních diskusí a metodologických postupů. Ve zvolené konkrétní tematice dokáže reagovat na mezinárodní diskusi a k této diskusi přispět. Je schopen/schopna porozumět náročným teoretickým textům z oblasti humanitních a sociálních věd, propojit obecně teoretickou a empiricky konkrétní rovinu odborné práce na zvoleném tématu, navrhnout a provést náročný, soustavný, původní, metodologicky poučený a teoreticky relevantní historický či sociálně vědní výzkum, přesvědčivě ozřejmit jeho teoretická východiska, zasadit výsledky vlastního výzkumu do kontextu mezinárodního bádání o dané problematice, orientovat se v praktických i etických aspektech publikační činnosti, efektivně pracovat s konstruktivní kritikou vlastních textů, sepsat kvalitní a přínosný odborný text vyhovující mezinárodním standardům a uplatnit získané organizační dovednosti a schopnosti prezentace v praxi.

Parametry

Program
Dějiny a společnost v moderní době (P0222D120053)
Fakulta
FP
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Čeština

Předměty programu Dějiny a společnost v moderní době

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Základní podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném magisterského studia na některém ze studijních programů realizovaných univerzitami či vysokými školami v České republice nebo odpovídajícího nostrifikovaného vzdělání v zahraničí. Do doktorského studijního programu jsou přitom zpravidla přijímáni absolventi stejných nebo příbuzných oborů. Uchazeči, kteří absolvovali předchozí stupeň vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR. Uchazeči – cizinci, kteří nemají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce. Uchazeč(ka) předloží teze dizertační práce (cca 5 normostran), strukturovaný životopis obsahující seznam publikační a vědeckovýzkumné činnosti a motivační dopis v rozsahu cca 2 normostrany

Další informace

Kontakt: Rychlík Jan, prof. PhDr. DrSc., jan.rychlik@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG