Ochrana přírody a životního prostředí

Charakteristika studijního programu

Studijní program Ochrana přírody a životního prostředí je novým neučitelským přírodovědným oborem na Technické univerzitě v Liberci a doplňuje skladbu studijních programů fakulty, která je zaměřena na vzdělávání učitelů přírodopisu. Zaměření na ochranu přírody a životního prostředí akcentuje potřebu odborníků na tuto problematiku reflektující stav současného životního prostředí v současném světě. Program reaguje na politiku ochrany přírody EU evropské úmluvy o ochraně přírody (8th Environment Action Programme), udržitelného rozvoje (EU Sustainable Development Strategy), zeleného údělu (European Green Deal) a programu udržitelného rozvoje OSN (UN’s Sustainable Development Goals). Nově budovaný program je také v souladu ze závěry 15. zasedání konference smluvních stran (COP15) Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti v kanadském Montrealu (prosinec 2022), kde se dohodlo, že do konce tohoto desetiletí bude „účinně chráněno a spravováno“ nejméně 30 % pevniny, vnitrozemských vod, pobřežních a mořských oblastí. K naplňování těchto cílů je potřeba kvalifikovaných odborníků nejenom na všech úrovních státní správy a samosprávy, výzkumu i soukromého sektoru. Navrhovaný studijní program je také v souladu s koncepcí rozvoje fakulty a nově založené katedry biologie. Ochrana přírody a životního prostředí je akademicky zaměřený studijní program interdisciplinárního charakteru s přírodovědným základem. Kromě aplikovaných biologických disciplín je důraz kladen i na legislativu, krajinné plánování a využití GIS včetně digitální kompetence či přesahu do oborů ovlivňujících životní prostředí jako je lesnictví, vodohospodářství nebo odpadové hospodářství. Významnou součástí studia jsou terénní cvičení s určovacími praktiky a především praktickými ukázkami managementu ochrany přírody. Absolventi nejen porozumí přírodním složkám a procesům životního prostředí, ale získají i základy aplikovaných oborů a odvětví hospodařících v krajině. To jim umožní zprostředkovat mezioborovou komunikaci v ochraně přírody a životního prostředí. Cílem studia je výchova odborníků schopných kvalifikovaně hodnotit jednotlivé složky životního prostředí, analyzovat rizika a navrhovat funkční řešení s využitím moderních nástrojů a technologií. Absolventi dokáží řešit problémy ochrany přírody a životního prostředí jak po stránce odborné, tak po stránce správní a legislativní. Po absolvování studijního programu budou mít možnost pokračovat v navazujících magisterských studijních programech na jiných vysokých školách podobného zaměření, nebo najdou uplatnění na trhu práce ve veřejné i soukromé sféře. Náplň nového studijního programu byla konzultována a podpořena regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci

Profil absolventa

Absolventi studijního programu získají teoretické i praktické znalosti, dovednosti a způsobilosti v různých oblastech ochrany přírody a životního prostředí s cílem udržitelného rozvoje společnosti. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilosti umožní absolventům řešení konkrétních problémů v rámci: – ochrany rostlinných a živočišných druhů; – ochrany biotopů; – navrhování managementů pro podporu chráněných rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů; – revitalizace zájmových území; – analýzy změn v krajině ve vztahu k složkám životního prostředí; – posuzování rizik, příčin a rozsahů narušení složek životního prostředí; – přípravy analýz pro rozhodovací procesy; – koordinace činností v péči o životní prostředí; – přípravy plánů rekultivací a sanací; – řešení problémů v odpadovém hospodářství.

Parametry

Program
Ochrana přírody a životního prostředí (B0521A030008)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Biologie, ekologie a životní prostředí

Předměty programu Ochrana přírody a životního prostředí

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Studující budou přijímání do Bc. studijního programu Ochrana přírody a životního prostředí na základě výsledků písemného testu obecných studijních předpokladů, případně na základě písemných testů ověřujících znalosti a dovednosti ze středoškolského učiva vztažených k charakteru studijního programu. Přijímací zkouška může být ve výjimečných případech uchazečům prominuta, pokud splní fakultou vyhlášené podmínky, např. dlouhodobě výborný středoškolský prospěch, úspěšnou účast ve středoškolské odborné činnosti s příslušným zaměřením.

Další informace

Kontakt: Pavlů Vilém, prof. Dr. Ing., vilem.pavlu@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG