Nano a mikrotechnologie

Charakteristika studijního programu

Tento doktorský studijní program (DSP) „Nano a mikrotechnologie“ si klade za cíl připravovat tvůrčí vědecké pracovníky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, kteří budou vyhledávanými experty pro aplikace nano a mikromateriálů. Na DSP se budou podílet nejvýznamnější osobnosti na Technické univerzitě v Liberci (TUL) v oblasti chemie a nano a mikromateriálů. Kromě těchto odborníků bude do studia zapojena formou konzultantů nebo garantů předmětů i řada odborníků z Akademie věd České republiky (AV ČR). Na zahraničních pracovištích pak budou probíhat půlroční stáže studentů, které jim umožní získat nejnovější poznatky a naučit se odborné techniky od excelentních vědců v celosvětovém měřítku

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu má hluboké teoretické znalosti s mezioborovým přesahem mezi inženýrskými a přírodními vědami. Ovládá pokročilé experimentální i teoretické nástroje studia problémů spojených s vývojem, výzkumem, charakterizací, a především aplikací nano a mikromateriálů. Absolvent získal znalosti o strukturních a fyzikálně-chemických vlastnostech nano a mikromateriálů, o pokročilých metodách jejich charakterizace, provádění laboratorních experimentů nebo modelování jejich vlastností. Na základě získaných znalostí je schopen formulovat výzkumné hypotézy a navrhovat postupy při jejich ověřování, bezpečně pracovat v laboratoři a zodpovědně posuzovat rizika takové práce, aplikovat moderní instrumentální metody a techniky, provádět výzkum v laboratořích nebo v terénu, shromažďovat a hodnotit data včetně výsledků svých vlastních experimentálních měření. Na základě výsledků pak navrhovat konkrétní aplikace či řešení pro praxi, optimalizovat jejich parametry a sledovat jejich účinnosti. Absolvent je připraven pro samostatné i týmové inženýrské a vědecké práce založené na podrobném rozboru dané problematiky, kritické analýze, vyhodnocování a syntéze současných odborných poznatků ve studované oblasti. Toho je schopen využívat k tvorbě vědeckých a inženýrských děl, která rozšiřují hranice současného poznání a stavu techniky. Absolvent studiem získává hluboké odborné znalosti chemie, materiálových věd a dalších odpovídajících přírodovědných disciplín v závislosti na zvolených předmětech, přičemž má mezioborový přehled s přesahem mezi inženýrskými a přírodními vědami. Absolvent v průběhu studia také získává odborné dovednosti v oblasti přípravy, charakterizace a aplikace nano a mikromateriálů. Dále je absolvent způsobilý k publikační činnosti v mezinárodním měřítku, k vedení dalších pracovníků a k přípravě grantových návrhů.

Parametry

Program
Nano a mikrotechnologie (P0719D130003)
Fakulta
FP
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Čeština

Předměty programu Nano a mikrotechnologie

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou k přijetí ke studiu do DSP je absolvování navazujícího magisterského (popř. magisterského) studia přírodovědného nebo technického směru a doporučení od potenciálního školitele a vedoucího školicího pracoviště ne starší 4 měsíců vzhledem k termínu odevzdání přihlášky ke studiu.

Další informace

Kontakt: Řezanka Michal, doc. RNDr. Ph.D., michal.rezanka@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG