Industrial Engineering

Charakteristika studijního programu

Cílem studia v navrhovaném doktorském studijním programu Průmyslové inženýrství je připravit vysokoškolsky vzdělané špičkové specialisty ve výzkumu, vývoji a aplikacích v oblasti řízení jakosti, plánování experimentů, prognózování, implementace principů průmyslu 4.0 (čtvrté průmyslové revoluce) a komplexní statistické analýzy informací a to především v průmyslových aplikacích využívajících vlákenných struktur. Studijní program svojí strukturou a obsahem předmětů reflektuje požadavky průmyslu na odborně kvalifikované pracovníky zaměřené na inovace výrobků včetně inovací vyšších řádů a na zdokonalování/funkcionalizaci výrobních systémů a procesů při respektování požadavků na udržitelnost a racionální využití odpadů. Tyto potřeby vyplývají z rychlého vývoje nových výrobních technologií s ohledem na snižování jak ekologických tak i energetických problémů, které se na základě predikce současného stavu jeví pro budoucnost jako rozhodující.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství je vybaven hlubokými znalostmi ve své specializaci (řízení jakosti výrobků a technologických procesů, komplexní vývoj inovací vyšších řádů a zavádění metod využívajících počítačově podporované koncepce „data mining“ výroby), což umožňuje tvůrčí a vědeckou práci v oboru. Absolvent ovládá moderní principy tvorby a vedení technických projektů zaměřených na vývoj inovací vyšších řádů. Je schopen připravit takovéto typy projektů, řídit je a zároveň provádět jejich evaluaci. Má rozvinuté komunikativní dovednosti a je schopen prosazovat své myšlenky a názory. Velmi dobře se orientuje v metodologii práce s informacemi využívající moderní počítačově orientované přístupy známé jako „soft computing“. Je připraven na implementaci metod a nástrojů průmyslu 4.0 do praktických aplikací. Je schopen se rychle adaptovat i na náročnou práci v jiných oborech a mezioborovém výzkumu. Je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu, k řešení komplikovaných vědecko-technických resp. inženýrských problémů umí přistupovat komplexně.

Parametry

Program
Industrial Engineering (P0723D270004)
Fakulta
FT
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Angličtina

Předměty programu Industrial Engineering

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

  • Specializace v oboru (povinný)

Bez doporučeného semestru

  • Ekonomika a řízení organizací (povinně volitelný)
  • Hydrodynamika procesů zvlákňování (povinně volitelný)
  • Stáž v podniku I (volitelný)
  • Stáž v podniku II (volitelný)
  • Stáž v zahraničí I (volitelný)
  • Stáž v zahraničí II (volitelný)

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Tunák Maroš, doc. Ing. Ph.D., maros.tunak@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG