Sdělení děkana studentům FZS

Vážené studentky, vážení studenti Fakulty zdravotnických studií,

vzhledem k situaci na FZS TUL si Vás dovoluji oslovit s následujícím sdělením:

  1. V souvislosti s ukončením pracovního poměru na FZS TUL paní proděkanky Mgr. Marie Froňkové k 31. lednu 2021 budou jí vedené bakalářské práce převedeny jiným akademickým pracovníků FZS TUL. Tato změna bude provedena do 5. února 2021 a dotčení studenti budou o změně vedoucího své bakalářské práce informováni prostřednictvím univerzitního emailu. Změny budou provedeny i v portálu STAG.
  2. S ohledem na průběh výuky zimního semestru v distanční formě studia budou dle pokynů MŠMT ke COVID-19 situaci v České republice (viz  https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/moznosti-overovani-vysledku-uceni-a-kompetenci-distancni) dále dle Rozhodnutí MŠMT o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci ze dne 4. 1. 2021 a v souladu s pravomocemi univerzity o způsobu a podmínkách zakončení jednotlivých předmětů zimního semestru informovat studenty FZS TUL vyučující daného předmětu emailem.

Děkan ujišťuje studenty, že současná situace se jejich studia dotkne v nejmenší možné míře a že studentům fakulty budeme nadále plně nápomocni.

S úctou
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
děkan fakulty

V Liberci 26. ledna 2021

Příloha: Sdělení děkana studentům FZS

26. ledna 2021