COVID19 – informace ze dne 1. 3. 2021

Vážené studentky, vážení studenti,

výuka od 1. 3. 2021 běží ve stále stejném režimu.

Dne 26. února 2021 přijala vláda ČR usnesení č. 200, které upravuje provoz vysokých škol od 1. března 2021 00:00 hod do 21. března 2021 23:59 hod. Na základě tohoto usnesení se nadále zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  • účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
  • účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Usnesení vlády omezující volný pohyb obsahuje výjimku pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách (usnesení č. 216, bod II. 7) za hranice okresu. Student má však povinnost prokázat důvodnost této výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením (viz vzor čestného prohlášení). Doporučujeme proto na případnou cestu na fakultu vyplnit takové prohlášení a mít s sebou průkaz studenta.

Je také zakázáno ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:

  • studenty, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe v souladu s usnesením vlády,
  • studenty, pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm a tuto skutečnost doloží prohlášením,
  • studenty, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost,
  • studenty, kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou.

Jak bude výuka pokračovat od 22. 3. 2021 bude záviset na vývoji epidemiologické situace a přijatých opatřeních vlády a MŠMT.

Nadále platí, že studenti a zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/

Informace rektorátu TUL ohledně problematiky COVID-19 a s tím spojených opatřeních TUL jsou zveřejňovány na https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19 .

Vedení FP

1. března 2021