Dopis rektora k výuce od 26. dubna a testování studentů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dle opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 4. 2021 dochází s účinností od 24. 4. 2021 k částečné obnově prezenční výuky na vysokých školách. Osobní přítomnost studentů se týká:

  • praktické výuky a praxí studentů závěrečných ročníků,
  • praktické výuky a praxí u všech ročníků zdravotnických oborů,
  • pedagogické praktické výuky a praxe v mateřských, základních a středních školách,
  • účasti na individuálních konzultacích (1 učitel + 1 student),
  • účasti na zkouškách (individuálních a hromadných do počtu 10 osob v jedné místnosti).

Detailní informace k organizaci výuky budou zveřejněny na webových stránkách fakult.

Osobní účast studentů na vzdělávání je povolena za předpokladu, že student nemá příznaky onemocnění COVID-19 a má negativní výsledek testu na COVID-19. Negativní test není nutné doložit pouze v případě individuálních konzultací, pokud s tím vyučující souhlasí.

Vysoká škola je také povinna zajistit testování na onemocnění COVID-19 u všech studentů ubytovaných na kolejích, a to s frekvencí jedenkrát za 7 dní.

Preventivní testování studentů na onemocnění COVID-19 pro TUL zajišťuje Červený kříž. Informace o místu a času testování jsou zveřejněny na webové stránce TUL, v sekci opatření proti šíření nákazy COVID-19.

Z důvodů velké variability rozvrhu studentů mohou studenti také doložit negativní test na onemocnění COVID-19 (POC antigenní test nebo RT-PCR test) provedený poskytovatelem zdravotnických služeb, který není starší 48 hodin. Potvrzením se rozumí i SMS nebo e-mail o negativním výsledku testu zaslaný poskytovatelem zdravotnických služeb.

Test nemusí absolvovat student, který doloží, že:

  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, kde od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Informaci o tom, jakým způsobem student splnil podmínky pro vstup na TUL, je student povinen vložit do informačního systému https://liane.tul.cz/covid (hlášení testů pro studenty bude zpřístupněno od 26. 4. 2021) – po vložení je studentovi zaslán ověřovací email, kterým se bude na požádání prokazovat vyučujícímu. Vložení údajů bude současně chápáno jako čestné prohlášení studenta o pravdivosti uvedených skutečností.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, važme si možnosti, byť omezené, prezenční účasti na výuce, buďme vůči sobě ohleduplní a dodržujme protiepidemická opatření.

S pozdravem

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
rektor

(aktualizace 3. května 2021)

23. dubna 2021