Oznámení děkana FZS v souvislosti s opatřením vlády č. 393 ze dne 19. 4. 2021

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

v souvislosti s novým usnesením vlády a na základě mimořádného opatření MZČR dochází k částečné obnově prezenční výuky na Fakultě zdravotnických studií TUL.

Od 26. 4. 2021 bude výuka ve všech ročnících probíhat distanční formou, samostudium se ruší. Praktická výuka ve cvičeních se bude řídit charakterem předmětu. Bude-li cvičení realizováno prezenční formou, musí být dodržena vládní opatření.  Je také povolena účast na individuálních konzultacích (1 učitel + 1 student) a zkouškách (individuálních a hromadných do počtu 10 osob v jedné místnosti).

Osobní účast studentů na vzdělávání je povolena pouze za předpokladu, že student nemá příznaky onemocnění COVID-19 a má negativní výsledek testu na COVID-19. Negativní test není nutné doložit pouze v případě individuálních konzultací, pokud s tím vyučující souhlasí.

Studenti doloží negativní test na onemocnění COVID-19 provedený poskytovatelem zdravotnických služeb, který není starší 48 hodin. Potvrzením se rozumí i SMS nebo e-mail o negativním výsledku testu zaslaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Preventivní testování na onemocnění COVID-19 bude zajištěno také školou, bližší informace naleznete v dopise rektora a na úřední desce.

Test nemusí absolvovat student, který doloží, že:

  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, kde od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Děkuji všem za spolupráci při dodržování nastavených opatření.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
děkan FZS TU v Liberci

23. dubna 2021