COVID19 – informace ze dne 21. 5. 2021

Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti,

Dne 17. května 2021 přijala vláda ČR usnesení č. 471, na základě kterého dochází k dalšímu uvolnění provozu vysokých škol od 24. května 2021 00:00 hod. 

Na základě tohoto usnesení bude prakticky veškerá výuka na VŠ možná a to tak, že s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru. Stále ale platí tato omezení:

  1. součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou studijních programů, ve kterých je zpěv jejich stěžejní součástí, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti,
  2. zakazuje se sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou studijních programů, ve kterých je sportovní činnost jejich stěžejní součástí.

Vedení prezenční výuky a zkoušek je však možností nikoliv povinností.  Na základě rozhodnutí MŠMT mohou totiž VŠ využívat zvláštní oprávnění dle § 95a-d zákona o vysokých školách v plném rozsahu do 30. 9. 2021, což mimo jiné obsahuje, že při výuce a zkouškách mohou být využívány distanční metody bez ohledu na to, v jaké formě byl studijní program akreditován. 

Do konce semestru bude výuka probíhat nadále v naprosté většině předmětů  distanční formou, není vhodné měnit formu na poslední zápočtový týden semestru. Uvolnění podmínek však fakulta využije pro kontaktní výuku v těch předmětech, ve kterých není distanční výuka možná. O konkrétních podmínkách a formě výuky vždy rozhodne vyučující tak, aby respektoval možnosti studentů, a s dostatečným předstihem je bude informovat.

Pro zkoušky platí:

  • Způsob vykonání zkoušky (prezenční nebo distanční zkoušení) určuje pedagog.
  • U distančního zkoušení navrhuje způsob elektronické komunikace zkoušející.
  • Pořizování záznamu zkoušky je možné pouze se souhlasem všech zúčastněných.
  • Pokud bude průběh distanční zkoušky přerušen z přenosových důvodů, může pedagog zkoušku anulovat, ale studentovi nepropadne termín.

Povolená osobní přítomnost na TUL a praxích  je možná pouze tehdy, pokud student/ka nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  doloží negativní test (případně prodělal onemocnění nebo je očkovaný). 

Studenti TUL mohou k testování využít odběrové místo Červeného kříže v centru města (Palachova 504/7, naproti OC Plaza). Pro studenty TUL je vyhrazen čas denně od 16:10 do 17 hodin. Rezervační systém pro uvedené testovací místo je neveřejný. Rezervujte se prostřednictvím vrátnice bloku B kolejí Harcov – buď osobně, nebo telefonicky na lince 5214 (485 355 214). Bližší informace k tomuto testování jsou k nalezení na https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid19/testovani-studentu/.

K doložení negativního testu mohou studenti využít služeb i jiných veřejných testovacích center, nebo v případě, že jsou souběžně zaměstnáni, předložit negativní test od svého zaměstnavatele, který však nesmí být podle aktuálních podmínek starší 72 hodin.

Informaci o tom, jakým způsobem student splnil podmínky pro vstup na TUL, je student povinen vložit do informačního systému https://liane.tul.cz/covid – po vložení je studentovi zaslán ověřovací email, kterým se bude na požádání prokazovat vyučujícímu. Vložení údajů bude současně chápáno jako čestné prohlášení studenta o pravdivosti uvedených skutečností.

Dále připomínám, že při pobytu na fakultě platí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Podle platného nařízení MZ je nařízeno  během výuky, zkoušek, konzultací apod. mít nasazený respirátor typu FFP2 nebo KN95 (s výjimkou tělocviku a zpěvu). Je nutné dodržovat i další hygienická pravidla (dezinfekce rukou).

Nadále platí, že studenti  a zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/

Informace rektorátu TUL ohledně problematiky COVID-19 a s tím spojených opatřeních TUL jsou zveřejňovány na https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Jan Picek, děkan FP

21. května 2021