Pracoviště

Nanomateriály v přírodních vědách

Oddělení nanochemie

vedoucí: RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Zaměření oddělení se pohybuje v oblastech syntézy organických molekul (zejména derivátů cyklodextrinu), přípravy nanočástic zlata, magnetitu nebo oxidu křemičitého a úpravy těchto nanočástic nebo jiných nanomateriálů (nanovláken). Oddělení dále vyvíjí nové nosiče pro tkáňové inženýrství a připravuje hybridní nanovlákna pro heterogenní katalýzu organických reakcí.

Oddělení technologie životního prostředí

vedoucí: Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Laboratoř poskytuje analytické zázemí pro interní výzkumné skupiny a studenty z Technické univerzity v Liberci, jakož i pro externí vědce a průmyslové zákazníky. Je zaměřena na společné environmentální problémy se zaměřením na znečišťující látky. Laboratoř má také širokou škálu nástrojů pro charakterizaci materiálů, konkrétně pro polymery, kovy a nanočástice.

Oddělení aplikované biologie

vedoucí: RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

Oddělení je navrženo jako flexibilní platforma podporující široké spektrum úkolů související se studiem mikroorganismů. Hlavní nástroje této oblasti jsou navrženy tak, aby byly použitelné pro různé typy vzorků, s důrazem na kontaminované vodonosné vrstvy a půdy, hluboké podzemní vody, sladké vody a biofilmy na fasádách.

Oddělení environmentální chemie

vedoucí: Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Oddělení je zaměřeno na vývoj, aplikaci a testování různých typů nových (nano) materiálů v různých environmentálních technologiích, aby bylo dosaženo jejich významného zlepšení. Část našeho výzkumu je rovněž zaměřena na membránové technologie, včetně tvorby a modifikace membrán, aby se zmírnila biologická znečištění a zvýšila se jejich funkčnost (propustnost).

Akreditovaná laboratoř chemických sanací

Součástí oddělení environmentální chemie je i akreditovaná laboratoř chemických sanací. Jedná se o zkušební laboratoř provádějící široké spektrum chemických, mikrobiologických a biologických analýz různých materiálů. Nabídku našich služeb naleznete na webových stránkách Českého institutu pro akreditaci.

Laboratoř je akreditována podle ČIA podle normy ČSN EN ISO / IEC 17025: 2005 č. 1611.

Konkurenceschopné strojírenství

Oddělení vozidel

vedoucí: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Oddělení se zabývá výzkumem a vývojem ekologických pohonných jednotek s optimalizací přenosu a přeměny energie pro dopravu, mobilní stroje a energetická zařízení. Dále se zabývá vývojem nových hybridních systémů pohonu mobilních i stacionárních prostředků splňující limity emisí EU 6 a limity pro skleníkové plyny s důrazem na použití nových druhů paliv z obnovitelných zdrojů.

Oddělení konstrukce strojů

vedoucí: doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

Oddělení využívá klasických experimentálních metod v mechanice kontinua, tj. měření kinematických veličin, deformací, přetvoření, silových účinků atd., pomocí vhodných čidel, senzorů a příslušných měřicích řetězců. Výzkum je dále orientován na mechatronické systémy s aktivní regulací vyznačující se rychlou odezvou na změnu vstupního signálu, predikci a korekci kinematického stavu. Nedílnou součástí výzkumu jsou rovněž řízené a neřízené tlumicí a pružící elementy jako silový zdroj aktivních vibroizolačních systémů.

Oddělení pokročilých technologií

vedoucí: Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

Laboratoř se zabývá rozsáhlým a cíleným výzkumem nejenom v oblasti technologií pro zpracování kovů, ale vzhledem k dominanci existujícího pracoviště v ČR je silně zaměřena do oblasti zpracování plastů a kompozitů. Součástí je laboratoř prototypových technologií a procesů, jež se zabývá všemi aspekty 3D tisku a testováním materiálů pro vyhodnocení konečných vlastností 3D tištěných výrobků.

Oddělení pokročilých materiálů

vedoucí: doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

Oddělení je zaměřeno na hodnocení fyzikálních, mechanických a tribologických vlastností vytvářených vrstev pomocí špičkového vybavení používané pro stanovení mechanických vlastností tenkých vrstev, povlaků a substrátů. Přidružené laboratoře se dále zabývají plazmatickými úpravami či studiem nanokompozitních materiálů.

Laboratoř mikroskopie

Laboratoř mikroskopie je součástí oddělení pokročilých materiálů. Je smluvním a servisním střediskem CxI, zabývá se analýzou materiálů za pomoci širokého spektra mikroskopů od fluorescenčních mikroskopů po nejmodernější elektronové se schopností rozlišení v řádech nanometrů.

Vedoucí: Ing. Mateusz Fialkowski, Ph.D.

Systémová integrace

Oddělení softwarové architektury a vývoje

vedoucí: Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

Oddělení se zaměřuje na správu dat, zajišťující podporu v oblasti ukládání, zpracování, hodnocení, pokročilých analýz a prezentace velkého objemu dat. Laboratoř využívá holografických technologií HoloLense 2 k programování průmyslových aplikací a optimalizaci provozu.

Oddělení mechatronických systémů a robotiky

vedoucí: doc. Ing. František Novotný, CSc.

Oddělení se zabývá řešením specifických konstrukčních uzlů průmyslových robotů a jejich efektorů, mechanických prvků automatizační techniky a periferií robotizovaných pracovišť. Přidružené laboratoře konstruují průmyslové a servisní roboty pro speciální aplikace, vyvíjejí nové typy efektorů, chapadel a zabývají se systémy strojového vidění.

Oddělení modelování procesů

vedoucí: prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

Oddělení se zaměřuje především na realizaci a analýzu modelů přírodních procesů a vývoj software pro tyto účely. Hlavní zájmem jsou modely související s výzkumem procesů proudění, transportu tepla a rozpuštěných látek a chemických a mechanických vlivů v horninovém prostředí. Aplikace směřují ve většině případů do oblasti související s výzkumem hlubinných úložišť a s výzkumem možností využití geotermální energie.

Oddělení fyzikálních měření

vedoucí: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Odborným zaměřením oddělení je měření fyzikálních veličin pro účely automatizace a optimalizace průmyslových systémů a experimentální výzkum fyzikálních dějů v technologických procesech. Výzkumné aktivity se zaměřují i do oblasti návrhu a vývoje měřicích metodik a aplikačních měřicích řetězců.