Pracoviště

Nanomateriály v přírodních vědách

Oddělení nanochemie

vedoucí: RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Zaměření oddělení se pohybuje v oblastech syntézy organických molekul (zejména derivátů cyklodextrinu), přípravy nanočástic zlata, magnetitu nebo oxidu křemičitého a úpravy těchto nanočástic nebo jiných nanomateriálů (nanovláken). Oddělení dále vyvíjí nové nosiče pro tkáňové inženýrství a připravuje hybridní nanovlákna pro heterogenní katalýzu organických reakcí.

Oddělení technologie životního prostředí

vedoucí: Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Oddělení technologie životního prostředí (OTŽP) je zaměřeno na aplikovaný výzkum a vývoj v oblastech pokročilých technologií čištění a dočištění odpadních vod (především s využitím membránových technologií a nosičů biomasy), odstraňování mikropolutantů z vod, sanace kontaminovaných podzemních vod a filtrace vzduchu/plynů. Oddělení se taktéž specializuje na aplikace nanomateriálů v environmentálních (bio)technologiích. Výzkum probíhá v úzké spolupráci s průmyslovými podniky, komerčními subjekty i dalšími výzkumnými institucemi, a to prostřednictvím řešení národních i mezinárodních projektů. Formou zakázek je OTŽP schopno řešit také individuální požadavky průmyslových a komerčních subjektů v nejrůznějších environmentálních a biotechnologických oblastech. Disponuje moderním vybavením, které umožňuje komplexní testování, verifikace a optimalizace nejrůznějších biotechnologických systémů.

Oddělení aplikované biologie

vedoucí: RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

Oddělení je navrženo jako flexibilní platforma podporující široké spektrum úkolů související se studiem mikroorganismů. Hlavní nástroje této oblasti jsou navrženy tak, aby byly použitelné pro různé typy vzorků, s důrazem na kontaminované vodonosné vrstvy a půdy, hluboké podzemní vody, sladké vody a biofilmy na fasádách.

Oddělení environmentální chemie

vedoucí: doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

Oddělení je zaměřeno na vývoj, aplikaci a testování různých typů nových (nano) materiálů v různých environmentálních technologiích, aby bylo dosaženo jejich významného zlepšení. Část našeho výzkumu je rovněž zaměřena na membránové technologie, včetně tvorby a modifikace membrán, aby se zmírnila biologická znečištění a zvýšila se jejich funkčnost (propustnost).

Akreditovaná laboratoř chemických sanací

Součástí oddělení environmentální chemie je i akreditovaná laboratoř chemických sanací. Jedná se o zkušební laboratoř provádějící široké spektrum chemických, mikrobiologických a biologických analýz různých materiálů. Nabídku našich služeb naleznete na webových stránkách Českého institutu pro akreditaci.

Laboratoř je akreditována podle ČIA podle normy ČSN EN ISO / IEC 17025: 2005 č. 1611.

Konkurenceschopné strojírenství

Oddělení vozidel

vedoucí: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Oddělení se zabývá výzkumem a vývojem ekologických pohonných jednotek s optimalizací přenosu a přeměny energie pro dopravu, mobilní stroje a energetická zařízení. Dále se zabývá vývojem nových hybridních systémů pohonu mobilních i stacionárních prostředků splňující limity emisí EU 6 a limity pro skleníkové plyny s důrazem na použití nových druhů paliv z obnovitelných zdrojů.

Oddělení konstrukce strojů

vedoucí: doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

Oddělení využívá klasických experimentálních metod v mechanice kontinua, tj. měření kinematických veličin, deformací, přetvoření, silových účinků atd., pomocí vhodných čidel, senzorů a příslušných měřicích řetězců. Výzkum je dále orientován na mechatronické systémy s aktivní regulací vyznačující se rychlou odezvou na změnu vstupního signálu, predikci a korekci kinematického stavu. Nedílnou součástí výzkumu jsou rovněž řízené a neřízené tlumicí a pružící elementy jako silový zdroj aktivních vibroizolačních systémů.

Oddělení pokročilých technologií

vedoucí: Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

Laboratoř se zabývá rozsáhlým a cíleným výzkumem nejenom v oblasti technologií pro zpracování kovů, ale vzhledem k dominanci existujícího pracoviště v ČR je silně zaměřena do oblasti zpracování plastů a kompozitů.

Oddělení pokročilých materiálů

vedoucí: Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Oddělení je zaměřeno na hodnocení fyzikálních, mechanických a tribologických vlastností vytvářených vrstev pomocí špičkového vybavení používané pro stanovení mechanických vlastností tenkých vrstev, povlaků a substrátů. Přidružené laboratoře se dále zabývají plazmatickými úpravami či studiem nanokompozitních materiálů.

Laboratoř mikroskopie

Laboratoř mikroskopie je součástí oddělení pokročilých materiálů. Je smluvním a servisním střediskem CxI, zabývá se analýzou materiálů za pomoci širokého spektra mikroskopů od fluorescenčních mikroskopů po nejmodernější elektronové se schopností rozlišení v řádech nanometrů.

Vedoucí: Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Oddělení 3D technologií

vedoucí: Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Oddělení 3D technologií se věnuje výzkumu a vývoji v oblasti aditivních technologií. Naše aktivity zahrnují 3D tisk s využitím nejmodernějších technologií pro zpracování kovových i polymerních materiálů. Mimo samotný proces 3D tisku se specializujeme na přípravu 3D CAD dat, přičemž optimalizujeme geometrii pro technologie 3D tisku i s ohledem na silové zatížení (topologické optimalizace). Zvláštní pozornost věnujeme i dokončovacím operacím (post-processingu) s cílem zvýšit užitné vlastnosti 3D tištěných výrobků.

Systémová integrace

Oddělení softwarové architektury a vývoje

vedoucí: Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

Oddělení se zaměřuje na správu dat, zajišťující podporu v oblasti ukládání, zpracování, hodnocení, pokročilých analýz a prezentace velkého objemu dat. Laboratoř využívá holografických technologií HoloLense 2 k programování průmyslových aplikací a optimalizaci provozu.

Oddělení mechatronických systémů a robotiky

vedoucí: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

Oddělení se zabývá řešením specifických konstrukčních uzlů průmyslových robotů a jejich efektorů, mechanických prvků automatizační techniky a periferií robotizovaných pracovišť. Přidružené laboratoře konstruují průmyslové a servisní roboty pro speciální aplikace, vyvíjejí nové typy efektorů, chapadel a zabývají se systémy strojového vidění.

Oddělení modelování procesů a umělé inteligence

vedoucí: Ing. Jan Kočí

Oddělení se zaměřuje na správu dat s cílem zajistit podporu v oblasti ukládání, zpracování, vyhodnocování a pokročilých analýz při správě velkých objemů dat. Podpora a spolupráce při řešení jednotlivých úkolů patří mezi každodenní úkoly tohoto oddělení.

Oddělení fyzikálních měření

vedoucí: Ing. Michal Kotek, Ph.D.

Odborným zaměřením oddělení je měření fyzikálních veličin pro účely automatizace a optimalizace průmyslových systémů a experimentální výzkum fyzikálních dějů v technologických procesech. Výzkumné aktivity se zaměřují i do oblasti návrhu a vývoje měřicích metodik a aplikačních měřicích řetězců.