Sdělení děkana FP TUL k současné situaci a začátku akademického roku 2020/2021

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice v Liberci a příkazu rektora TUL 12/2020 je osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole s účinností od 29. 9. 2020 do 31. 10. 2020 do 23:59 hodin zakázána.

 Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven a studoven,
 • individuální konzultace max. do počtu 10 osob včetně pedagoga,
 • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,
 • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,
 • klinickou a praktickou výuku a praxi.

Výuka na FP

 • Výuka bude probíhat ve většině předmětů distanční formou. Garanti předmětů po dohodě s jednotlivými vyučujícími jsou povinni bez zbytečného odkladu e-mailem kontaktovat studenty a informovat je o dalším postupu bezkontaktní výuky za pomoci standardních nástrojů podporovaných zabezpečenými a legálními informačními systémy TUL. Garanti předmětů mají povinnost podmínky pro absolvování předmětu náležitě upravit také v IS STAG, pokud to situace vyžaduje.
 • Fakulta využije možnost kontaktní výuky v prostorách TUL (laboratoře, ateliéry, tělocvičny, hřiště) v  předmětech, ve kterých není možná distanční výuka. Jde o některé prakticky orientované předměty vyučované katedrami primárního vzdělávání, chemie, fyziky, speciální pedagogiky a sociálních studií a katedrou tělesné výchovy a sportu. Bude však zohledňována reálná možnost docházky na výuku. O konkrétním nastavení a podmínkách výuky budou garanti předmětů, respektive pověření vyučující, informovat studenty příslušných předmětů e-mailem.
 • U katedry tělesné výchovy a sportu se prezenční výuka bude týkat učitelských programů, které mají v kombinaci tělesnou výchovu, dále programů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství MŠ, Rekreologie a Pedagogika volného času. V ostatních studijních programech, ve kterých výuka tělesné výchovy není, z hlediska schválených akreditací, podstatnou podmínkou pro absolvování programu, bude probíhat výuka distanční formou (studenti budou mít za úkol provést zadané úkoly směřující k sebehodnocení úrovně pohybové aktivity a tělesné zdatnosti – podrobnější informace sdělí katedra).
 • Pro případy nejasností, kdy se jedná o praktickou kontaktní výuku, platí vždy pravidlo, že o konání prezenční výuky bude student  informován s dostatečným předstihem, jinak se počítá s tím, že se jedná o distanční výuku, která je uskutečňována v  souladu s platným rozvrhem.
 • Praxe: pokud to vnější podmínky dovolí, budou konány, přičemž bude zohledňována možnost jejich splnění v místě bydliště. Konkrétní informace sdělí garanti praxí v prvním týdnu před jejich vlastním zahájením. Souvislá praxe pro studenty učitelských programů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ  byla již zahájena 14. 9. 2020 a nebude přerušena, stejně tak nejsou přerušeny probíhající praxe organizované KSS.
 • Další organizační opatření k výuce a konání zkoušek budou včas upřesněna v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací.

Konzultace

Konzultace je možné konat po vzájemné dohodě pedagoga a studentů  přímo na pracovištích   TUL v maximálně desetičlenných skupinách včetně vyučujícího za dodržení dalších podmínek uvedených níže.

Podmínky osobní přítomnosti studentů na TUL

Student se smí účastnit výuky, zkoušek nebo jiné činnosti na vysoké škole v případech vymezených výše pouze při splnění následujících podmínek:

 • Je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Při vstupu do budovy provede dezinfekci rukou.
 • Má ochranu dýchacích cest (nos, ústa) zabezpečenou ochrannými prostředky jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Výjimku mají předměty katedry tělesné výchovy a sportu, při kterých probíhají sportovní aktivity studentů. V takových případech se dodržují obecně platná opatření ve vztahu ke sportu.
 • Nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.
 • Je povinen dodržovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR či jiných orgánů veřejné správy, která jsou dostupná na stránkách: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.
 • Budovy budou uzavřeny, vstup do nich bude možný pouze na kartu nebo s klíčem. Studentovi proto zajistí vstup a odchod z budovy vždy vyučující, je proto nutné domluvit předem případy návštěv, jako jsou konzultace. Výjimku tvoří sportoviště KTV, kde je u vstupu zajištěna stálá služba.

Oznamovací povinnost

Studenti fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/

První ročníky

Jsme si vědomi, že situace je výrazně komplikovaná především pro studenty prvních ročníků. Připraveni pomoci jsou tutoři na jednotlivých katedrách, viz https://www.fp.tul.cz/student/tutori.

V Liberci 24. 9. 2020
prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan

24. září 2020