Poplatky spojené se studiem

Přijímací řízení

Jedná se o poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 a 4 zákona. Jeho výše činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona. Konkrétní výše poplatků za přijímací řízení se stanoví takto:

  • 600 Kč pro studijní programy uskutečňované v českém jazyce,
  • 2 000 Kč, resp. 100 USD pro studijní programy uskutečňované v cizím jazyce.

Jestliže by určením základu podle § 58 odst. 2 zákona výše konkrétního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením přesáhla částku stanovenou zákonem, stanoví se tento konkrétní poplatek v zákonem stanovené nejvyšší přípustné výši, tj. 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Poplatek je splatný nejpozději v den podání přihlášky ke studiu.

Překročení doby studia

Poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona. Vyměřuje se při překročení standardní doby studia o více než jeden rok. Výše poplatku činí:

18 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Poplatek vyměří studentovi rektor nebo děkan. Je splatný ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.

Studium v cizím jazyce

Výše poplatků za studium v cizím jazyce činí u bakalářských a magisterských studijních programů 4 000 USD a u doktorských studijních programů činí 2 000 USD.

Poplatek vyměří studentovi rektor nebo děkan. Je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.

Obecná ustanovení

Poplatky spojené se studiem jsou hrazeny bezhotovostně na bankovní účet TUL.

Výše poplatků spojených se studiem se zveřejňuje pro každý akademický rok ve veřejné části internetových stránek jednotlivých fakult a vysoké školy nejpozději poslední den lhůty stanovené pro podávání přihlášek ke studiu.

Student je povinen ve smyslu § 63 odst. 3 písm. a) zákona hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši. Porušení těchto povinností může být považováno za disciplinární přestupek podle § 64 zákona.

Odvolání

Student se může odvolat proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím děkana příslušné fakulty, který se k odvolání vyjádří. Děkan do 10 dnů postoupí odvolání rektorovi prostřednictvím Oddělení pro vzdělávání a vnitřní legislativu. Podání odvolání má pro splatnost poplatku odkladný účinek.

Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím k následujícím okolnostem:

  1. studijní výsledky,
  2. sociální důvody,
  3. závažné zdravotní důvody, přidělená průkazka TP, ZTP, ZTP/P,
  4. zahraniční stáže Erasmus+ (zapsané v IS STAG) a jim na roveň postavené další zahraniční stáže, jejichž rovnocennost potvrdí děkan, jsou-li důvodem delší doby studia,
  5. organizační a technické důvody – zejména změny ve studijních plánech, v délce standardní doby studia,
  6. odstup od ukončení předchozího studia 5 a více let,
  7. splnění všech povinností podle čl. 14 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu TUL před konáním státní závěrečné zkoušky.

Rektor může na základě žádosti studenta v případech hodných zvláštního zřetele poplatek za studium v cizím jazyce snížit nebo prominout, případně poplatek rozložit do více splátek nebo odložit jeho splatnost.

Při odvolání proti rozhodnutí o splatnosti poplatku může student podat návrh na způsob uhrazení dlužné částky. Není-li dlužník již studentem, bude sepsána s kvestorem dohoda o splatnosti dlužné částky.

Rektor rozhodnutí o vyměření poplatku zruší, bylo-li vydáno v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo vnitřními předpisy TUL.

Rektorem nebude zpravidla v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem poplatek snížen, prominut či odložena jeho splatnost, nemá-li student vyrovnány všechny dlužné částky z minulých rozhodnutí.