Univerzitní doktorská škola

Univerzitní doktorská škola centrálně zajišťuje vzdělávání doktorandů pomocí souboru přednášek a seminářů, na kterých jsou studentům doktorských studijních programů představeny a prezentovány příklady dobré praxe z hlediska etiky vědecké práce, tvorby textů, citací, akademického psaní, apod.

Cílem Univerzitní doktorské školy je zvýšení znalostí a dovedností doktorandů a zvýšení kvality závěrečných doktorských prací.

Dotazy k Univerzitní doktorské škole zasílejte na adresu petra.vokurkova@tul.cz.

1. Výjezdní semináře

Výjezdní semináře probíhají 2x ročně mimo areál TUL, obvykle v dubnu a listopadu daného roku. Primárně jsou určeny pro studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, ale zúčastnit se mohou i studenti vyšších ročníků. Výjezdního semináře se student může zúčastnit pouze jednou.

Semináře jsou zaměřeny na etické otázky vědecké práce, praktické dovednosti při psaní vědeckých dokumentů a publikací, rešerše, proces publikování a problematiku výběru vhodného časopisu dle zaměření práce.

Nejbližší termín: 17. – 19.4.2024

2. Pravidelný kurz akademického psaní

Kurz je koncipován tak, aby zdokonaloval formální styl anglo-amerického akademického psaní. Studenti jsou vedeni ke kultivaci a pochopení veškerých konvencí, které jsou specifické pro anglo-americké psaní, ať už se jedná o strukturu, obsah a styl. Účelem kruzu je vést studenty k tomu, aby dokázali efektivně a objektivně komunikovat své vědecké výsledky, tzn. důkazy podpořené logickým uvažováním a smysluplným tokem myšlenek. Primárním cílem je získat dovednost, jakým způsobem jasně a přehledně sdělovat odborné myšlenky koherentním a soudržným způsobem. V rámci kurzu se budeme zabývat kulturními rozdíly v psaní a nastíníme normy pozorované v anglo-americké kultuře psaní. Studenti získají explicitní znalosti o normách a základních principech tvorby efektivních a čtenářsky zajímavých abstraktů, úvodů a závěrů/diskuzí. Budeme také diskutovat o různých strategiích a principech, které pomohou studentům stát se efektivnějšími spisovateli.

Organizace kurzu:

  • Letní semestr 2024 (22.2.2024 – 24.5.2024) : každý čtvrtek 12:30 – 14:00 h
  • Místo konání: UNILAB
  • Formulář pro přihlášení (kapacita 20 osob)

3. Pravidelný kurz technické angličtiny

Kurz je zaměřen na prohloubení a rozšíření odborné slovní zásoby, frází a komunikativních dovedností v ESP (English for Special Purposes) na Technické univerzitě v Liberci. Cílem předmětu je systémová kultivace kritického a kreativní myšlení v technických oborech včetně komplexních analýz týkajících se výsledků a inovací inženýrství na špičkové světové úrovni. Studenti musí pracovat s autentickými vědeckými materiály, výzkumnými výstupy a impakty. Vyžaduje se zde tudíž zvládnutí pokročilé jazykové úrovně.

Organizace kurzu:

  • Letní semestr 2024 (23.2.2024 – 24.5.2024) : každý pátek 12:30 – 14:00 h
  • Místo konání: UNILAB
  • Formulář pro přihlášení (kapacita 20 osob)

4. Kurzy akademického psaní

Akademické psaní je styl psaní textů, používaný na univerzitách, vysokých školách a v odborných publikacích. Používá se při psaní odborných textů, publikací, článků, v knihách a v závěrečných pracích.

Kurz akademického psaní vás provede celým procesem tvorby textu, seznámí vás se zásadami z hlediska obsahu, struktury a stylu odborného textu včetně jejich praktického procvičení.

Kurz probíhá v angličtině ve třech na sebe navazujících blocích (tři pondělky). Čas 9:00 – 12:00 a 12:30 – 14:00 hodin.

Nejbližší termín: 20.11.2023; 27.11.2023; 4.12.2023 (4.12.2023 zahájení v 10:00 kvůli kapacitě místnosti)

Místo konání: prosklená zasedací místnost, 4. patro, budova G

Formulář pro přihlášení (přihlášení je možné pod TUL mailovou adresou případně gmail, ostatní nefunguje)

Studenti