Přihlásit
Uchazeči

Poplatky spojené se studiem

 1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 a 4 zákona
  Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona. Konkrétní výše poplatků za přijímací řízení se stanoví takto:
  a)     600 Kč pro všechny studijní programy uskutečňované v českém jazyce,
  b)    2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy uskutečňované v cizím jazyce.
  Jestliže by určením základu podle § 58 odst. 2 zákona výše konkrétního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením přesáhla částku stanovenou zákonem, stanoví se tento konkrétní poplatek v zákonem stanovené nejvyšší přípustné výši, tj. 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.
 2. Poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona
  Výše poplatku za studium při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok činí 18 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia.
 3. Poplatek za studium podle § 58 odst. 4 zákona
  Konkrétní výše poplatků za každý započatý akademický rok studia v cizím jazyce se stanoví takto:
   
  Fakulta Bakalářský a magisterský
  studijní program
  Doktorský
  studijní program
  FS 4 000 USD 2 000 USD
  FT 3 000 USD 2 000 USD
  EF 3 500 USD 1 200 USD
  FUA 5 000 USD  
  FM 3 000USD 2 000 USD
 4. Výše poplatků spojených se studiem se zveřejňuje pro každý akademický rok ve veřejné části internetových stránek jednotlivých fakult a vysoké školy nejpozději poslední den lhůty stanovené pro podávání přihlášek ke studiu.
 5. Student je povinen ve smyslu § 63 odst. 3 písm. a) zákona hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši. Porušení těchto povinností může být považováno za disciplinární přestupek podle § 64 zákona.
 6. Poplatek podle odstavce 2 vyměří studentovi rektor nebo děkan. Poplatky za studium podle odstavce 2 jsou splatné ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.
 7. Poplatek podle odstavce 3 vyměří studentovi rektor nebo děkan. Poplatek za studium podle odstavce 3 je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.
 8. Poplatek podle odstavce 1 je splatný nejpozději v den podání přihlášky ke studiu.
 9. Poplatky spojené se studiem jsou hrazeny bezhotovostně na bankovní účet TUL.
 10. Student se může odvolat proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím děkana příslušné fakulty, který se k odvolání vyjádří. Děkan do 10 dnů postoupí odvolání rektorovi prostřednictvím Oddělení pro vzdělávání a vnitřní legislativu. Podání odvolání má pro splatnost poplatku odkladný účinek.
 11. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím k následujícím okolnostem:
  a)   studijní výsledky,
  b)   sociální důvody,
  c)   závažné zdravotní důvody, přidělená průkazka TP, ZTP, ZTP/P,
  d)   zahraniční stáže Erasmus+ (zapsané v IS STAG), a jim na roveň postavené další
        zahraniční stáže, jejichž rovnocennost potvrdí děkan, jsou-li důvodem delší doby studia),
  e)   organizační a technické důvody – zejména změny ve studijních plánech, v délce
        standardní doby studia,
  f)    odstup od ukončení předchozího studia 5 a více let,
  g)   splnění všech povinností podle čl. 14 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu TUL před konáním státní závěrečné zkoušky.
 12. Rektor může na základě žádosti studenta v případech hodných zvláštního zřetele poplatek za studium podle odstavce 3 snížit nebo prominout, případně poplatek rozložit do více splátek nebo odložit jeho splatnost. 
 13. Při odvolání proti rozhodnutí o splatnosti poplatku může student podat návrh na způsob uhrazení dlužné částky. Není-li dlužník již studentem, bude sepsána s kvestorem dohoda o splatnosti dlužné částky.
 14. Rektor rozhodnutí o vyměření poplatku zruší, bylo-li vydáno v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo vnitřními předpisy TUL.
 15. Rektorem nebude zpravidla v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem poplatek snížen, prominut či odložena jeho splatnost, nemá-li student vyrovnány všechny dlužné částky z minulých rozhodnutí.
ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU SPOJENÉHO SE STUDIEM

APPEAL AGAINST THE DECISION TO ASSESS THE STUDY-RELATED FEE