Přihlásit
Uchazeči

Přijímací řízení

Uchazeči se hlásí ke studiu zvoleného studijního programu a studijního oboru řádně vyplněnou a ve stanoveném termínu podanou přihláškou ke studiu. Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění je povinné, v případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu zaevidována.

Přihlášky ke studiu uchazeči podávají na fakultu, na kterou se hlásí. Termín, do kterého se přihlášky na všech fakultách přijímají a do kterého by měly být kompletní, je stanoven jednotlivými fakultami. Výši poplatku  stanovuje fakulta. Spolu s podáním přihlášky se vyžaduje doklad o zaplacení správního poplatku při přijímacím řízení, poplatek se hradí buď platební kartou nebo bankovním převodem. Přihláška bude zaevidována až po zaplacení poplatku, poplatek se nevrací.

Podmínky a přijetí ke studiu a způsob ověřování jejich splnění stanovuje fakulta. Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny u jednotlivých fakult a jsou zveřejněny na úředních deskách a www stránkách fakult.

Uchazečům se zdravotním znevýhodněním se doporučuje, aby se před podáním přihlášky ke studiu na TUL spojili s Akademickou poradnou a centrem podpory TUL.

Uchazeči ze zahraničí musí předložit zahraniční doklad o vzdělání opatřený nostrifikační doložkou nebo potvrzením o rovnocennosti vzdělání. Uznání zahraničních maturitních vysvědčení provádějí školská oddělení krajských úřadů (zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška 12/2005 Sb.), o uznání zahraničních vysokoškolských diplomů uchazečů o studium rozhodují veřejné vysoké školy uskutečňující obsahově obdobný akreditovaný studijní program (zákon č. 111/1998 Sb.).