Přehled udělovaných cen

Cena rektora

Uděluje rektor Technické univerzity v Liberci dle Studijního a zkušebního řádu TUL, článku 14, odst. (1) za celkový výsledek studia.

Cena děkana

Udělují děkani jednotlivých součástí Technické univerzity v Liberci.

Cena hejtmana Libereckého kraje

Cílem udělení Ceny hejtmana Libereckého kraje je ocenit vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, kterých dosáhli absolventi Technické univerzity v Liberci při svém studiu na TUL a podpořit tak jejich osobní rozvoj.

Stipendijní fond Nadace Preciosa

Stipendijní fond byl založen v roce 1997 Nadací PRECIOSA Jablonec nad Nisou. Nadace PRECIOSA Jablonec nad Nisou věnuje do fondu každoročně prostředky s cílem podporovat formou stipendií nadané studenty, kteří nemají žádné jiné stipendium (s výjimkou stipendia prospěchového, ubytovacího a sociálního), přednostně pak ty, jejichž studium souvisí s předmětem činnosti a. s. PRECIOSA Jablonec nad Nisou.

Cena MATLAB za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci

Finanční obnos spojený s udělením ceny  MATLAB za nejlepší bakalářskou práci a ceny MATLAB za nejlepší diplomovou práci poskytuje společnost Humusoft, spol. s r.o., výhradní distributor systému MATLAB v ČR a na Slovensku.