Hendrych – Suchánek

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych
Odborní asistenti: Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. , Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, doc. Mgr.A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D.

Ateliér
Ateliér chápeme jako dílnu, místo intenzivní práce, střetávání, diskuzí, každodenního hledání, zkoušení i pochybování, vzájemného ovlivňování, vědomí sounáležitosti, ateliér je prostředí pro zrození projektu, konceptu, je to místo pro prožívání architektury.  Smyslem práce v ateliéru je neustálé hledání a objevování vlastních pohledů a přístupů, nespokojovat se jen s aplikacemi již prověřených principů. A současně si uvědomovat odpovědnost a nutnou míru pokory architekta při tvorbě a formování prostředí měst, krajiny i jednotlivých staveb, kdy každý projekt zanechává dlouhotrvající stopu. 

Zaměření ateliéru
Témata zadání budou orientovaná na urbanismus měst, malých měst, vesnic a krajinářskou architekturu, formování veřejného prostoru z hlediska prostorových, funkčních a krajinářských vztahů, syntézu vzájemných vazeb a propojení, respektování a využití přírodních prvků (voda, vegetace, morfologie terénu,…) v krajině a lidských sídlech v návrzích.

Hledat principy tvorby udržitelného prostředí pro život, vnímat paměť místa, cest, krajiny a její význam pro vstupy současné architektury do stávajícího prostředí, nalézat vztah urbánního a sociálního prostředí a jeho dopady na formování prostoru sídel. 

Posláním ateliéru by mělo být věnovat se problematice stávajících regionálních sídel a krajiny, rehabilitovat jejich prostředí a prostory, definovat soudobé vstupy a zásahy v historických strukturách. Výsledkem by měly být komplexní projekty, které na základě analýz a rozborů budou prezentovat variantní řešení jak celku, tak architektonického detailu.