Kolařík

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Charakter ateliéru:
Ateliér je zaměřen na urbanistická témata. Tedy na všechny otázky, jakkoliv související s urbanizací prostředí, zjednodušeně sídel a krajiny. Naším hlavním cílem je zprostředkování základních způsobů uvažování o prostředí v různých měřítcích a různorodých souvislostech. Na případových studiích mají studenti ateliéru příležitost osvojit si základní postupy poznání prostředí, které je tématem příslušného semestru, koncipování vize a komunikace jejího návrhu. Všemi prostředky, které má budoucí architekt k dispozici. Tedy mluveným a psaným slovem, grafickými přílohami, zpracovanými všemi dostupnými zobrazovacími technikami a fyzickými modely. V návaznosti na doprovodné technické a společenské předměty usilujeme zejména o to, aby si studenti uvědomili, jaké jsou příčiny současného stavu zájmového území a následky jimi navrhovaných intervencí do prostředí. V rámci ateliérového týmu mají studenti příležitost seznámit se i během jednoho semestru s uceleným segmentem takřka bezbřehého, trvale se vyvíjejícího oboru. Konzultace probíhají společně, usilujeme o poznání osobitého přístupu každého studenta a jeho rozvoj tak, aby v závěru semestru výstupy prezentovaly ucelený a pestrý soubor možných přístupů k tématu.