Balda – Žid – Vranovský

Vedoucí ateliéru 1. ročník: Ing. arch. Vladimír Balda, Ing. arch. Jiří Žid
Odborný asistent: M.Eng (arch.) Jan Vranovský

Charakter ateliéru: 
Ateliér prvního ročníku je prvním předmětem, kde se studenti setkávají s architektonickým navrhováním. Navrhování představuje nosnou náplň studia a jejich předního zájmu.
Ateliérová výuka klade na studenty již od počátku studia velké nároky. Studenti musí být schopni o svých architektonických návrzích diskutovat. Musí obhájit své řešení v širších souvislostech, a ne pouze pasivně přijímat názory a připomínky pedagogů. Musí rozmyslet konstrukční a materiálové řešení navrhovaného objektu a výsledky své práce prezentovat verbálně i graficky. Studenti jsou již tak v prvním semestru studia nuceni uplatňovat znalosti a dovednosti, které jsou v jiných předmětech v čase rozloženy strukturovaněji.

V průběhu semestru pracují studenti na více úlohách, které jsou vždy svojí podstatou architektonické. Úlohy nejsou zadávány jako komplexní návrh v celé své šíři, ale jejich rozsah je omezen tak, aby se studenti mohli plně soustředit na určenou podstatu úkolu. Požadovaným výstupem je vždy jednoduchá výkresová dokumentace a model v měřítku detailu odpovídající zadání úkolu.

Studenti si ve více projektech zadávaných postupně v průběhu semestru mají možnost vyzkoušet různé pracovní postupy, navrhování různých objektů různého účelu a konstrukce a ve vybraných úlohách si zadání úkolu definují sami. 

Díky více zadávaným úlohám není semestrální hodnocení studenta založeno na jediném tvůrčím výkonu, ale umožňuje hodnotit jeho práci komplexněji. 

Činnost ateliéru je propojena s dvousemestrálním kurzem Úvod do architektury. V tomto propojení jsou studenti vedeni od světa, ve kterém žijí, k principům a jeho budování, a to jak z hlediska rozvrhování architektonických idejí, tak i z hlediska pochopení logiky manuálních činností, aby tak vyšla najevo tělesná vazba ke světu.

Jednotlivé úlohy a zadání umožňují první orientaci v architektonickém navrhování – od elementárních zadání (např. sokl) se míří ke komplexnějším (např. společenská hala), přitom se klade důraz na prezentaci prací, včetně vylepšování mluveného projevu.

Blog ateliéru 1. ročník ARCH