Tvůrčí volno

V souladu se směrnicí děkana č. 2/2019 poskytne Fakulta umění a architektury akademickému pracovníkovi na jeho žádost tvůrčí volno v délce maximálně šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů vysoké školy.

Tvůrčí volno může být poskytnuto za účelem dalšího kvalifikačního růstu odborných asistentů a docentů a na podporu publikační činnosti významné pro vědecký a vzdělávací rozvoj fakulty.

Děkan vypisuje pro účely poskytování tvůrčího volna výběrové řízení 2x ročně pro jednoho akademického pracovníka, a to v březnu pro následující zimní semestr a v září pro následující letní semestr.

Přihlášku k výběrovému řízení (Žádost o poskytnutí tvůrčího volna) podává akademický pracovník k rukám děkana fakulty.

Výběrové řízení na realizaci tvůrčího volna pro zimní semestr akademického roku 2021/2022