Dostavba budovy F2 TUL

Dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného pracoviště doktorského studijního programu Architektura a urbanismus a jeho vybavení přístroji a nábytkem

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_017

Název výzvy: Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP

Název projektu CZ: Dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného pracoviště doktorského studijního programu Architektura a urbanismus a jeho vybavení přístroji a nábytkem

Název projektu EN: Extension of the F2 TUL building for the purpose of a specialized workplace for the doctoral program  Architecture and Urbanism and its equipment with devices and furniture

Akronym projektu: Dostavba budovy F2 TUL

Registrační číslo projektu: CZ.02.01/0.0/0.0/16_017/0002681

Anotace projektu:


Dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného pracoviště včetně vybavení je nezbytným předpokladem pro realizaci doktorského studijního programu Architektura a urbanismus na FUA TUL. Pracoviště umožní výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti pokročilých výrobní technologie, různých druhů digitální výroby ve stavebnictví a využití pokročilých materiálů. Jeho ICT vybavení bude zároveň využito pro řešení netechnických inovací, zejména problematiky udržitelnosti rozvoje v měřítku regionů a sídel.

Fyzická realizace projektu: 1.10.2017 – 31.12.2021

Realizační tým :

Hlavní řešitel projektu  Ing. arch. MgA. Osamu Okamura                 

Garant laboratoře architektury  Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel             

Projekt je členěn do tří klíčových aktivit

Klíčová aktivita 1  Řízení projektu 

V rámci této klíčové aktivity bude prováděno řízení celého průběhu projektu. Na jedné straně bude řešeno vedení projektu obsahové, tj. naplňování cílů projektu, a to i v návaznosti na realizaci projektu tvorby doktorského studijního programu Architektura a urbanismus v rámci komplementární výzvy č. 18 OP VVV. Současně bude projekt řízen po stránce administrativní, s důrazem na plnění časového a finančního plánu, přípravy monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, vedení agendy související s ostatními KA, ale i komunikace s projektovými pracovníky, poskytovatelem dotace a v neposlední řadě s řídícím výborem TU v Liberci, který zodpovídá za provázanost aktivit projektů z výzev č. 15 – 18 OP VVV.

Klíčová aktivita 2   Dostavba budovy F2 TUL

V rámci této aktivity vznikne dostavba budovy F2 TUL. Jednopodlažní nástavba části budovy bude sloužit jako infrastruktura pro výuku studentů v nově vzniklém doktorandském studiu Architektura a urbanismus. Prostory jsou koncipovány tak, aby po vybudování vhodně naplňovaly účel laboratoří a výukových prostor pro výzkum a výuku v rámci uvedeného studijního programu. V návaznosti na dokončení a kolaudaci stavby dojde v rámci projektu k umístění pořízeného vybavení, uvedení do provozu a v poslední fázi k zahájení studia prvního ročníku doktorského studijního programu.  

Klíčová aktivita 3  Pořízení vnitřního vybavení pro dostavbu budovy F2 TUL

Vybavení pořizované v rámci této projektové aktivity je plánováno jako vnitřní přístrojové vybavení a nábytek pro umístění pro prostory dostavby budovy F2 TUL realizované v rámci KA2, a to v návaznosti na potřeby doktorského studijního programu  Architektura a urbanismus podaného v rámci komplementární výzvy č. 18 OP VVV. 

Vybavení je koncipováno pro plnění účelu „Laboratoře architektury“ a je možné jej členit následujícím základním způsobem:

– tiskové vybavení určené studentům doktorského studia pro tisky finálních grafických výstupů, podkladů pro práci a rozpracovaných projektů s vlastní obsluhou.

– digitalizace  laboratoře sloužící pro digitální 3D mapování stávající zástavby a prostorů v rámci studijních a výzkumných činností. Nasbíraná data budou uplatnitelná pro tvorbu digitálních 3D modelů a pro 3D tisk. Tato laboratoř bude sloužit i pro digitalizaci zkušebních i finálních modelů a tvorbu 3D vizualizací, grafických výstupů a jejich prezentaci.

– dílenské vybavení je určeno pro pokročilé práce na modelech, vytváření prototypů a modelů ve skutečném měřítku. Dále pro materiálové experimenty, nové konstrukční postupy a zajištění bezpečného a čistého provozu modelářské části laboratoře.