COVID-19 – Informace pro studenty FZS

Sdělení děkana Fakulty zdravotnických studií TUL k současné situaci a zahájení akademického roku 2020/2021

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice v Liberci a příkazu rektora TUL 12/2020 je osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole s účinností od 29. 9. 2020 do 31. 10. 2020 do 23:59 hodin zakázána.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven a studoven;
 • individuální konzultace max. do počtu 10 osob včetně pedagoga;
 • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
 • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
 • klinickou a praktickou výuku a praxi.
   

Výuka

 • bude probíhat ve většině předmětů distanční formou. Bezkontaktní výuka bude probíhat za pomoci standardních nástrojů podporovaných zabezpečenými a legálními informačními systémy TUL;
 • garanti předmětů mají povinnost oznámit a zaslat změnu podmínek pro absolvování předmětu, pokud to situace vyžaduje, na adresu proděkana pro pedagogickou a vzdělávací činnost, úpravy budou následně provedeny v IS STAG;
 • fakulta umožní kontaktní výuku laboratořích v předmětech, ve kterých není možná distanční výuka. Jde o prakticky orientované předměty, které budou zveřejněny na www.fzs.tul.cz (aktuality), student je povinen sledovat aktualizaci přehledů předmětů na www.fzs.tul.cz;
  distanční i prezenční výuka bude probíhat v souladu s platným rozvrhem;
 • odborná praxe 3. ročníků studijních oborů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář bude probíhat podle stanoveného harmonogramu. 
   

Konzultace

 • je možné konat po vzájemné dohodě vyučujícího a studentů přímo na pracovištích TUL v maximálně desetičlenných skupinách včetně vyučujícího za dodržení dalších podmínek uvedených níže;
 • budovy budou uzavřeny, vstup do nich bude možný pouze na kartu. Je proto nutné, aby si student domluvil návštěvu univerzity předem s vyučujícím.

Podmínky osobní přítomnosti studentů na TUL

Student je povinen dodržovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR či jiných orgánů veřejné správy, která jsou dostupná na stránkách: Koronavirus MZČR – mimořádná opatření.

Student se smí účastnit výuky, zkoušek nebo jiné činnosti na vysoké škole v případech vymezených výše pouze při splnění následujících podmínek:

 • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření;
 • nemá akutní zdravotní potíže odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.);
 • má chráněny dýchací cesty (nos, ústa) ochrannými prostředky jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření nákazy;
 • při vstupu do budovy provede hygienickou dezinfekci rukou.
   

Oznamovací povinnost

Studenti a zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: Liane TUL

První ročníky

Jsme si vědomi, že situace je výrazně komplikovaná především pro studenty prvních ročníků. V případě nutnosti prosím kontaktujte studijní oddělení, které Vám poskytne potřebné informace.

Studenty žádáme o kontrolu aktuálnosti svých kontaktních údajů ve IS/STAG (telefon, e-mail).

Pro komunikaci s vyučujícími je třeba používat emailovou adresu TUL.

V Liberci 25. 9. 2020

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA,
děkan

Pokyny pro vyučující

Výuka bude probíhat formou online videokonferencí přes aplikaci Google Meet. Je potřeba, aby se každý vyučující přihlásil k aplikaci svými přihlašovacími údaji do liane (jmeno.prijmeni@tul.cz a centrální heslo do liane), poté vytvořil konferenční místnost a odkaz na ni zaslal hromadně studentům. Celý postup je podrobně popsán ve videu na odkaze: https://prednasky.tul.cz/TUL/Play/2e7197568ad14560a1d4183d34860b1e1d .

Zaměstnanci TUL a fakulty mají k dispozici nástroje pro zajištění online výuky, které jsou uvedeny na stránce https://liane.tul.cz/cz/dist_vyuka

Koleje

Aktuální informace o ubytování na kolejích jsou na: https://koleje.tul.cz/

Další odkazy