Závěrečné práce

Vypracování závěrečné práce bude jedním z nejdůležitějších milníků vašeho studia. Díky němu budete o významný krok blíž titulu před jménem (možná i za jménem). Ačkoliv si v rámci studovaného oboru můžete vybrat téma, kterému se ve své závěrčné práci budete věnovat, musíte dodržet jisté postupy. Každá fakulta si je určuje sama, ale některé platí obecně.

Abyste věděli, do čehio jdete, doporučujeme nahlédnout do repozitáře závěrečných prací. Můžete si tu přečíst práce absolventů nebo svých spolužáků.

Zadání práce

Téma a vedoucího své závěrečné práce si musíte zvolit včas! Každá katedra má vlastní termíny, proto sledujte aktuality na jejím webu.

Práci vám zadává univerzita. Oficiálně od nás dostanete úkol, jehož vyřešením prokážete, že ovládáte studovaný obor.

Zadání probíhá v IS STAG a může mít různé varianty. Někdy vedoucí vypíše konkrétní zadání, ke kterému se jen přihlásíte. Jindy se na přesném znění domlouváte, do IS STAG je vyplňujete vy a vedoucí je schvaluje. Přístupy fakult se liší, je třeba se informovat, která varianta platí u vás.

Výsledné zadání pak v IS STAG schválí vedoucí práce, garant studijního programu a děkan. Tím je váš úkol stanoven.

Než začnete psát

Předtím, než se pustíte do psaní své závěrečné práce, prostudujte si Směrnici rektora o jednotné úpravě a zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací. Její dodržení je zásadní.

Během psaní 

Dobře víme, že to nejhorší na psaní závěrečné práce je začít. Jakmile ale začnete, věříme, že už vám to půjde hezky od ruky. Jen nezapomeňte zálohovat a jednotlivé části konzultujte se svým vedoucím práce! Odevzdat ke kontrole všechno najednou opravdu není dobrý nápad, radši posílejte vypracované části práce postupně, ať se váš vedoucí neutopí v moři textu.

Formální úpravu práce upravuje už zmíněná směrnice rektora, pročtěte si ji. Rozsah práce určuje vaše fakulta. 

Obecná struktura závěrečné práce:

 • titulní list, zadání práce a prohlášení; tyto úvodní stránky vygeneruje IS STAG; není třeba je podepisovat a skenovat, vložte je v podobě, ve které jste si je stáhli z IS STAG,
 • poděkování (nepovinné),
 • anotace v českém a anglickém jazyce; pokud není jazykem bakalářské práce čeština nebo angličtina, navíc anotace v jazyce práce,
 • klíčová slova v každém jazyce, ve kterém je obsažena anotace,
 • obsah,
 • seznam použitých zkratek podle abecedy,
 • vlastní text práce,
 • seznam literatury a použitých zdrojů,
 • seznam příloh,
 • přílohy.

Pamatujte, že hlavním smyslem textu závěrečné práce je dokumentovat, co jste udělali. Vlastní text sice obvykle začíná úvodem do řešené problematiky, ale nevěnujte mu příliš prostoru. Popište a zdůvodněte především metody, které jste použili, rozhodnutí, která jste učinili, a výsledky, jichž jste dosáhli.

Podstatné je splnění zadání práce. Před dokončením si je určitě ještě jednou přečtěte a zkontrolujte, že text pokrývá všechny jeho body. Jestliže jste některý bod zadání nesplnili, nepokoušejte se to zamlčet. Raději popište důvody, které k tomu vedly.

TIP studentů: Když se zaseknete a nevíte, jak dál, zajděte za svým vedoucím nebo jiným vyučujícím, mohou vám poradit a nasměrovat vás. Za zkoušku rozhodně nic nedáte, oni vám hlavu neukousnou.

Nezapomínejte při psaní na typografická pravidla a správný způsob citování zdrojů.

Vytváříte-li závěrečnou práci v LaTeXu, je k dispozici implementace vizuálního stylu TUL pro LaTeX.

Odevzdání závěrečné práce

Před odevzdáním

 1. Zkontrolujte si, že máte v IS STAG vyplněny všechny potřebné informace. 
 2. Svou práci ve formátu PDF nahrajte do IS STAG.
 3. Mohou existovat další významné součásti, které text práce neobsahuje. Například zdrojové kódy vyvinutých programů, technické výkresy, videozáznamy představení a podobně. Pokud takové materiály existují, zabalte všechny do jednoho souboru formátu ZIP (velikost max. 50 MB) a nahrajte do IS STAG jako přílohu závěrečné práce.
 4. Práci si nechte vytisknout a svázat ve formátu A4 do desek v tmavé barvě. Desky musí uvádět přesný, oficiální název univerzity a fakulty, název a typ závěrečné práce. Nezapomeňte uvést také své jméno, logo univerzity, místo a rok vypracování. 
 5. Dodržte termín odevzdání a hlavně nenechávajte tisk až na úplně poslední chvíli. 

Vlastní odevzdání

Přístupy jednotlivých fakult a kateder se liší. Obvykle práci odevzdáváte vedoucímu, který vám na oplátku udělí příslušný zápočet. Někde se ale práce odevzdávají na sekretariát katedry. Některé fakulty zavedly předběžnou kontrolu prací studijním oddělením.

Zkrátka, zeptejte se vedoucího práce, případně na studijním oddělení, jak máte konkrétně postupovat.

Obhajoba

Po odevzdání vás čeká ještě obhajoba, která je součástí státní závěrečné zkoušky.

Může se hodit