Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška neboli státnice zakončuje vaše studium. Jejím smyslem je ověřit, že splňujete předpoklady pro udělení příslušného akademického titulu. Obvykle se skládá ze dvou částí:

  • obhajoby závěrečné práce a
  • odborné rozpravy.

Státní závěrečná zkouška se koná před komisí jmenovanou děkanem fakulty.

Přihláška

Ke státní závěrečné zkoušce se musíte přihlásit na studijním oddělení své fakulty. Můžete to udělat, až když jste absolvovali všechny povinné předměty, získali dostatek kreditů a odevzdali závěrečnou práci. Termíny pro podávání přihlášek určuje děkan.

Obhajoba závěrečné práce

V posledním roce studia jste zpracovali svou závěrečnou (bakalářskou nebo diplomovou) práci. V rámci státní závěrečné zkoušky ji musíte obhájit, tedy přesvědčit komisi, že váš výsledek je kvalitní. Obhajoba mívá tři části:

  • Prezentace: Na úvod dostanete slovo, abyste svou práci představili.
  • Posudky: Následně je komise seznámena s posudky. Jeden bývá od vedoucího práce a zpravidla alespoň jeden oponentský. Posudky se píší předem a můžete se s nimi seznámit v předstihu. Během obhajoby pak dostanete prostor, abyste reagovali na připomínky a dotazy z nich.
  • Diskuse: V závěrečné části obhajoby odpovídáte na dotazy členů komise, kterými se snaží zjistit podrobnosti k vaší práci, případně vyjasnit problematická místa.

Odborná rozprava

V rámci odborné rozpravy odpovídáte na dotazy členů komise, jimiž ověřují vaše znalosti v daném oboru. Tematické okruhy pro odbornou rozpravu jsou dány studijním programem a jsou vám v předstihu k dispozici.

Odborná rozprava může mít několik částí, které se mohou konat v různých termínech a před různými komisemi. Například u studijních programů zaměřených na vzdělávání na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické absolvujete odděleně odbornou rozpravu z obou aprobací a pedagogického základu.

Výsledek

Výsledek vaší státní závěrečné zkoušky vám na závěr sdělí předseda komise. Jednotlivé části jsou hodnoceny samostatně, dostáváte tedy tři známky: z obhajoby, z odborné rozpravy a celkovou. Výsledek státní závěrečné zkoušky a vaše celkové výsledky během studia rozhodují o tom, zda jste prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) nebo neprospěl(a).

Pokud neuspějete, můžete státní závěrečnou zkoušku až dvakrát opakovat, stejně jako běžné zkoušky během studia. Opakuje se jen ta část, u které jste neuspěli. Pokud například obhájíte bakalářskou práci, ale nezvládnete odbornou rozpravu, bude opakování zahrnovat jen odbornou rozpravu. Obhajoba bude uznána z minulého pokusu.

Přesná pravidla určuje Studijní a zkušební řád.