Radek Suchánek

Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

Profesní činnost má dvě základní větve: odbornou činnost praktikujícího architekta a činnosti spojené s pedagogickým působením na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, 2006-2018.

Odborná činnost praktikujícího architekta mě přivedla k několika okruhům prací: rodinné domy, bytové domy, veřejné budovy jakož i práce spojené s urbanismem a krajinou. Na projektech pracuji převážně s mojí ženou, nebo také ve spojení s kanceláří Atakarchitekti s.r.o., kde jsem společníkem.

Pedagogické a odborné působení je spjato s působením na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, a to v různých pozicích (vedoucí architektonického ateliéru, vedoucí Katedry architektury a zakladatel a vedoucí Katedry urbanismu) a především s doktorským studiem s tématem disertační práce Vztah města a krajiny, které vyjadřuje oblast zájmu, které se dlouhodobě věnuji. Členství v redakční radě architektonického časopisu ERA21 mi umožňuje pravidelně komentovat a částečně i směřovat pozornost tohoto odborného média na konkrétní oblasti spojené s architekturou a urbanismem (číslo Be Active! atd…).

Teoretický a společenský kontext / základní východiska KUR TUL / Urbanismus jakožto obor, jehož cílem je utvářet a rozvíjet sídelní útvary, v českém kontextu především měst a vesnic menších měřítek, je jedním z oborů, na nichž lze snadno demonstrovat proměny, jež zažívá naše civilizace posledních několik desetiletí. S vydáním knihy Learning from Las Vegas, autorů Roberta Venturiho a Denise Scott Brownové, v roce 1972 se posouváme do nové situace, kdy ústředním tématem architektonického manifestu již není sama architektura či její jazyk (Complexity and Contradiction, autorů Roberta Venturiho a Denise Scott Brownové, z roku 1966), ale fenomén spjatý se sídlem. Od této doby bylo vydáno bezpočet knih mapujících a interpretujících vývoj architektury na pozadí kulturních fenoménů. Společné mají jedno, vždy se dotýkají sídel a krajiny. Doba nahlížení na architekturu a její témata pouze skrze jazyk architektury je nenávratně pryč. To je situace, ve které se nacházíme posledních několik desetiletí a její pochopení bylo také východiskem pro formování tezí k založení a směřování nové Katedry urbanismu.

Výuka:
Architektonický ateliér 1 – 3 (KAR/AM1 – KAR/AM3
Architektonický ateliér 3 – 7 (KAR/AA3 – KAR/AA7)
Bakalářská práce (KUR/BP)
Diplomová práce (KUR/DP)
Workshop-letní škola (KAR/W)
Urbanismu 21. století v kontextu společenských pohybů (DFA/URB)

Konzultační hodiny:
Pondělí a středa 13:00 – 19:00, budova F2, 2. NP, Ateliér Karla Hubáčka

Kontakt: radek.suchanek@tul.cz


Vzdělání:
1994 – 2001 Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně, obor Architektura a urbanismus, magisterský diplom / ing. arch.

2004 – 2005 Sint-Lucas School of Architecture Gent/Brussels (dnes KU Leuven, Faculty of Architecture),

2002 – 2010 Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně, obor Architektura, doktorský diplom, disertační práce: Vztah města a krajiny / Ph.D.

Vybrané publikace či články:

 • Radek Suchánek: Město a krajina, in: Irena Hradecká (ed.) Útulny. Praha 2020, s. 153-169.
 • Radek Suchánek: Louka kdo jsme, in: Josef Chybík a Oldřich Rujbr Kolik je hodin?. Brno 2020, s. 173. 
 • Brno mi dalo křídla, Praha intelektuální berličky a Liberec mě zocelil / rozhovor s Petrem Šmídkem, in: 7. Praha 2015.
 • Radek Suchánek: Otevřené město – Ciudad abierta Ritoque, Chile, in: Petr Kratochvíl (ed.) Architektura mimo centra. Liberec 2014, s. 254-257.
 • Radek Suchánek: Norské národní turistické trasy a jejich architektura, in: Petr Kratochvíl (ed.) Architektura mimo centra. Liberec 2014, s. 242-245.
 • Radek Suchánek: Dům ze SIP panelů, in: Petr Kratochvíl (ed.) Architektura mimo centra. Liberec 2014, s. 94-97.
 • Radek Suchánek: Šindelový kostel, in: Petr Kratochvíl (ed.) Architektura mimo centra. Liberec 2014, s. 90-93.
 • Radek Suchánek: Muzeum uměni Ando Hirošigeho v Bato, in: Petr Kratochvíl (ed.) Architektura mimo centra. Liberec 2014, s. 78-81.
 • Radek Suchánek (ed.): K fenomenologii Skandinávské architektury (několik poznámek), in: Cesty do Skandinávie. Liberec 2014, s. 84-87.
 • Radek Suchánek (ed.): Betonová terasa a hygienické zázemí, in: Cesty do Skandinávie. Liberec 2014, s. 130-133.
 • Radek Suchánek (ed.): Budova zázemí přívozu, in: Cesty do Skandinávie. Liberec 2014, s. 128-129.
 • Radek Suchánek (ed.): Národní turistické trasy, in: Cesty do Skandinávie. Liberec 2014, s. 112-115.
 • Radek Suchánek (ed.): Informační přístavek/toalety, in: Cesty do Skandinávie. Liberec 2014, s. 104-107.
 • Radek Suchánek (ed.): Šindelový kostel, in: Cesty do Skandinávie. Liberec 2014, s. 90-93.
 • Radek Suchánek (ed.): Otevřené město v Ritoque, in: Cesta do Chile. Liberec 2014, s. 72- 77.
 • Radek Suchánek (ed.): Dům ze SIP panelů, in: Cesta do Chile. Liberec 2014, s. 60-65.
 • Radek Suchánek (ed.): Sociální bydlení v Chile, in: Cesta do Chile. Liberec 2014, s. 54-57.
 • Radek Suchánek (ed.): Dům „Casa Arco“, in: Cesta do Chile. Liberec 2014, s. 46-49.
 • Radek Suchánek (ed.): Dům „Casa Cien“, in: Cesta do Chile. Liberec 2014, s. 42-45.
 • Radek Suchánek: Glass Temple, in: Zdeňka Němcová Zedníčková (ed.) Cesta do Japonska. Liberec 2014, s. 64-65
 • Radek Suchánek: Nakagawa-Machi Bato Hiroshige Museum of Art, in: Zdeňka Němcová Zedníčková (ed.) Cesta do Japonska. Liberec 2014, s. 138-141.
 • Radek Suchánek: Kengo Kuma aneb od raket k dialogu s historií, in: Zdeňka Němcová Zedníčková (ed.) Cesta do Japonska. Liberec 2014, s. 168-173.
 • Radek Suchánek: Fukushima Lagoon Museum a Yusuikan, in: Zdeňka Němcová Zedníčková (ed.) Cesta do Japonska. Liberec 2014, s. 182-184.
 • Radek Suchánek: Mezinárodní konference v Barceloně, in: http://ex-centric.eu/cs/cesty/mezinarodni-konference-vbarcelone
 • Radek Suchánek: Bakalářské práce 2011-2012, in: Už nebudu chodit bosko více!. Liberec 2013, s. 26-27
 • Radek Suchánek, Jiří Janďourek: Nečitelný Liberec po roce 1990, in: Václav Umlauf (ed.), Střed Liberce v proměnách staletí. Liberec 2011, s. 135 – 144.
 • Radek Suchánek: Zápisky z 9. záhřebských dnů Orisu. ERA 21 X, 2010, č. 2, s. 9-11.
 • Radek Suchánek: Take Nord Shape v Brně. ERA 21 X, 2010, č. 1, s. 9-10.
 • Radek Suchánek: Ustanovitelé standardu v Morgalu. ERA21 IX, 2009, č. 4, s. 10–11.
 • Radek Suchánek: Bytový dům v Brně. ERA 21 VII, 2007, č. 2, s. 24-27.

Vybrané grantové projekty:

 • Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR, TAČR, řešitel za FUA TUL / MU – ČVUT – TUL – Arnika, 2021-2023
 • 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol, MŠMT, řešitel dílčí části
 • 2. Program na podporu mezinárodní spolupráce českých a zahraničních vysokých škol, MŠMT, řešitel dílčí části
 • Budování partnerství a rozvoj spolupráce v oblasti architektury mimo tradiční centra, MŠMT, člen řešitelského teamu, koordinátor zahraničních aktivit
 • Registr uměleckých výstupů, projekt financovaný z Fondu vzdělávací politiky MŠMT, řešitel dílčí části / TUL
 • Eupro, Regionální kontaktní centrum pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu (RKC), Budování institucionální kapacity a mezinárodních partnerství pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu, Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II (LE) MŠMT, 2014-2017, garant „Udržitelné městské
 • struktury – malá města v době NErůstu“
 • podaná žádost Interreg CENTRAL EUROPE – IDEAL CITY (Integrated Disciplines for Environment-Adaptive Living in smart Cities), příprava mezinárodního projektu Interreg Central Euprope, jehož tématem je Ideal City / Ideální město; programová priorita 2 – kooperace na nízkouhlíkových strategiích v centrální Evropě; Specifický cíl programu 2.2 –
 • zlepšování územních strategií založených na nízkouhlíkové energetické strategii a politiky podporující zmírňování změny klimatu. Přípravy projektu se účastní tyto subjekty: Politecnico di Miláno (univerzita, Itálie), Lombardský region (I), Město Lecco (I), THI Ingolstadt (univerzita, Německo), Město Neuburg (N), Local Energy Agency Spondnje Podravje (Slovinsko), Medjimurje Energy Agency ltd. (Chorvatsko), Liberecký kraj, Technická univerzita v Liberci, Agentura regionálního rozvoje LK

Vybrané workshopy a výstavy:

 • Mezinárodní workshop Turnov/Jizera, ve spolupráci s městem Turnovem a Politecnico di Milano. Tématem byl centrální prostor kolem řeky Jizery. Cílem workshopu bylo, definoval rozvojové strategie města s přihlédnutím k aktuální socioekonomické a urbánní situaci města. Září 2018 / výstava prací v Turnově únor 2018.
 • Městské zásahy Brno 2017 – Rekreační zóna pro 200 tisíc (Brňanů a Brňanek), výstava v Domě umění města Brna / Dům pánů z Kunštátu. Návrh pomáhá vidět! Vidět kontinuální, cca 12km prostor využitelný pro sportovně společenské aktivity, autoři: Hana Suchánková a Radek Suchánek / Atakarchitekti, s. r. o. spoluautoři: Hana Ryšavá, Jiří Klokočka, Jan Havlíček
 • FREE SPACE / SPACE MANIPULATION – The Idea of Public and Private in New Czech Cities 1918-2018, soutěžní na expozici v rámci Bienále architektury v Benátkách. Člen autorského týmu, kurátor: Filip Šenk.
 • Mezinárodní workshop Post-kulturní krajina Ralska, ve spolupráci s Libereckým krajem, Geoparkem Ralsko a Naše Ralsko z.s., byl uspořádán mezinárodní workshop Identita post-kulturní krajiny bývalého vojenského prostoru Ralsko, na kterém participovala také Meijo University Nagoya a HKU Utrecht. Cílem bylo představit možné interpretační ideje a přístupy tohoto unikátního prostoru. Říjen – listopad 2017.
 • Projekty pro Horní Jiřetín, výstava studentských prací architektonického ateliéru Radka Suchánka a Petra Janoše FUA TUL, v kulturním domě města Horní Jiřetín u příležitosti vědecké konference Barokní kostel v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey, březen 2014
 • Projekty pro Liberecký kraj, výstava studentských prací architektonického ateliéru Radka Suchánka a Petra Janoše FUA TUL, ve vestibulu úřadu Libereckého kraje, leden 2014
 • Workshop Under Construction, mezinárodní workshop studentů FUA TUL a Universidade Lusofona v Matosinhos, odborný garant a pedagogické vedení za FUA TUL, říjen 2013
 • Barokní krajinou, výstava studentských prací architektonického ateliéru Zdeňka Fránka a Radka Suchánka FUA TUL, na škole Sint-Lucas Archutectuur, Gent, Belgie, červenec 2013
 • Takeshi Hosaka v Českých Budějovicích, workshop studentů Fakulty umění a architektury TU v Liberci s japonským architektem, odborný garant a pedagogické vedení za FUA TUL, duben 2013
 • Oostende 2008, mezinárodní workshop studentů architektury z Barcelony, Gentu a Liberce, odborný garant za Fakultu umění a architektury TU v Liberci
  Czech Day in Gent, seminář o proměnách (urbanisticko-architektonických fenoménech) České republiky. Sint-Lucas School of Architecture Gent/Brussels, spolu s Barborou Krejčovou Ponešovou, pořadatel a přednášející