DSP Architektura a urbanismus

Cíle studia ve studijním programu

Doktorský studijní program Architektura a urbanismus nabízí – v návaznosti na tradici liberecké školy – úzké propojování umělecko-tvůrčího a technicko-konstrukčního pojetí architektury a urbanismu. Ekonomická globalizace, informační propojení celého světa, rostoucí mobilita, transformace energetické základny, naléhavost environmentálních problémů mají zásadní vliv na vývoj architektury i celých sídel – architektura a městské plánování mohou tyto nové výzvy zvládat především na základě poznatků mnoha dalších oborů a pomocí nových informačních a projekčních technologií.

Technicko-konstrukční přístupy jsou v dnešní době určovány především novými materiály, stavebními technologiemi, využitím velkých dat pro plánování měst nebo využitím pokročilých softwarů; ty se dnes stávají nejen prostředkem vizualizace idejí, ale též primárním médiem, v němž se nové ideje a formy vyvíjejí a testují.

Nabídka orientace na výzkum digitálních forem navrhování je možným specifickým přínosem tohoto doktorského studijního programu, prohloubení znalostí z oblasti společenskovědních disciplín (sociologie, filozofie, dějiny umění) zase vyvažuje technický pohled na svět hlubším pochopením širšího kulturního a sociálního kontextu tvorby.

DSP Architektura a urbanismus umožňuje v duchu Charty architektonického výzkumu, přijaté Evropskou asociací architektonického vzdělávání (http://www.eaae.be/about/statutes-and-charter/eaae-charter- architectural-research/), uplatňovat – vedle standardních forem teoretických nebo architektonicko- historických doktorských dizertačních prací – také formu „research by design“, tj. výzkum prostřednictvím navrhování. Tak jako v exaktních disciplínách je experiment cestou k získávání nových poznatků, je i architektonický nebo urbanistický návrh prostředkem obohacování poznání; závěrečná doktorská dizertační práce je pak shrnutím, interpretací a zhodnocením tohoto procesu a jeho výsledků. Doktorský studijní program Architektura a urbanismus svým důrazem na technicko-konstrukční a exaktní složky navrhování nabízí pendent již uskutečňovaného DSP Výtvarná umění, v jehož rámci jsou architektura a urbanismus pojímány především jako obory umělecké.

Článek o DSP Architektura a urbanismus na FUA TUL na webu Czechdesign a T-UNI.

Podmínky přijetí ke studiu

Do programu doktorského studia Architektura a urbanismus se přijímají zpravidla absolventi stejného nebo příbuzného oboru magisterského studia, kteří prokáží schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti. Kandidát musí před přijímací komisí na předloženém portfoliu představit a přesvědčivě vyložit své dosavadní umělecké a odborné směrování v návaznosti na svůj doktorský projekt, čímž doloží nejen své tvůrčí předpoklady a odhodlání, ale i základní ochotu k sebereflexivní komunikaci.
Zvláštní pozornost je věnována možnosti interdisciplinární spolupráce mezi odlišnými obory v rámci zvoleného tématu uchazeče, čímž vztah mezi architekturou, designem, urbanismem, stavitelstvím a uměním dostává novou dimenzi spojenou s jinými formami vědění.
Důležitým kritériem je rovněž možnost začlenění uchazeče do práce univerzitních ateliérů a možný přínos jeho výzkumu pro školu jako celek.


Tématické okruhy dizertačních prací – dle školitelů

SEZNAM STUDENTŮ – DSP AU