DSP Výtvarná umění

Cíle studia ve studijním programu

Ústředním tématem doktorského studia ve studijním programu Výtvarná umění je prohloubení poznání výtvarného umění, a to zejména z hlediska podoby a významu umělecké tvorby jako praktické činnosti, jejíž reflexe směřuje k jinak nedosažitelnému porozumění umění. Jde o specifickou formu poznání, v níž se reflektují jak otázky techniky, materiálu a vztahů umělecké činnosti a díla k objektivním kategoriím skutečnosti, k místu, prostoru, času, tak zejména otázky umělecké tvorby jako komplexního tvůrčího projevu, zahrnujícího jak individuální, tak nadindividuální obsahy a formy tvůrčího myšlení.

Podmínky přijetí ke studiu

Do doktorského studia studijního programu Výtvarná umění se přijímají samostatní tvůrci. Zpravidla jde o absolventy stejného nebo příbuzného oboru magisterského stupně studia. 

Uchazeč musí před přijímací komisí na předloženém portfoliu vyložit své vlastní dosavadní umělecké směřování. Dále musí přesvědčivě vysvětlit svůj doktorský projekt, čímž zároveň prokáže základní ochotu k sebe-reflexivní komunikaci. Zvláštní pozornost je věnována projektům, které nově zhodnocují roli užívaného média, otevírají se interdisciplinární spolupráci mezi odlišnými obory a nově uchopují vztah mezi uměním a jinými formami vědění. Jedním z kritérií je rovněž způsob začlenění uchazeče do práce ateliéru a možný přínos jeho výzkumu pro školu jako celek.

SEZNAM STUDENTŮ – DSP VA

Státní doktorská zkouška

Ing. arch. Dana Příhodová – 7. prosince 2021, 14 hod. technická knihovna FUA, budova f, blok F3, 4. patro

Obhajoba disertační práce