DSP Výtvarná umění

Cíle studia ve studijním programu

Hlavním zaměřením doktorského studia v programu Výtvarné umění je rozvíjení možností a podob volné umělecké tvorby ve veřejném prostoru a s ní úzce provázaného výzkumu zaměřeného na interpretaci a kontextualizaci vývoje aktuálních uměleckých projevů akcentujících interakci s environmentálním, urbánním, architektonickým, společenským či komunitním prostředím. Program doktorského studia se soustředí na prohlubování pochopení a posilování relevance komplexních uměleckých zásahů ve veřejném prostoru, které mohou dynamizovat existující fyzické i myšlenkové sítě jako inspirativní body vyvažující převládající utilitární tendence současné globalizované podoby světa. Zároveň však mohou reagovat na proměnlivost tekuté doby realizací takových uměleckých projektů, které nemusí nutně mít stálý charakter. Bezprostředně je taková podoba uměleckého kritického myšlení spojena se spoluvytvářením společenského duchovního i fyzického prostoru, který je komunitně sdílen a poskytuje inspiraci svému okolí. Samotný veřejný prostor prochází v současnosti dramatickými proměnami a umělecká tvorba se na nich významně spolupodílí, zvláště to platí pro virtuální část veřejného prostoru. Hybridní propojování virtuálního a skutečného prostoru otevírá široké pole působnosti pro koncepty a projevy veřejných (občanských) aktivit a iniciativ. Pro tuto společensky vlivnou neusazenost je třeba hledat adekvátní formy sociokulturních interpretací a uměleckých reprezentací, a právě v tomto smyslu je komplexní umělecké myšlení jednou ze smysluplných možností, jak se v těchto složitých otázkách orientovat a nepodléhat reduktivním náhledům. Taková podoba reflexivně-tvůrčího myšlení vyjadřuje nejednoznačné vztahy mezi společenským děním a uměním, privátním a veřejně sdíleným prostorem a všemi okolnostmi jejich vzájemného působení. Doktorský studijní program Výtvarné umění se zabývá strategiemi a funkcí umění ve veřejném prostoru, podmínkami jejich recepce a kritiky. Zahrnuje poznatky o sociální, kulturní a umělecké infrastruktuře komunitních a společenských prostředí. Zásadní přínos doktorského programu Výtvarné umění je potom patrný v syntetickém propojování uměleckých oborů zastoupených na Fakultě umění a architektury TUL (umění, architektura, urbanismus) formou navrhování a realizací samostatných uměleckých konceptů a projektů v prostoru environmentálních souvislostí, urbanistických celků, společnosti a médií. Doktorské studium v programu Výtvarné umění v tomto smyslu akcentuje dvě základní interdisciplinární výzkumné roviny – tedy výzkum skrze uměleckou tvorbu, která v široce chápaném veřejném prostoru aktivně reflektuje různorodé aspekty okolní společenské reality, a výzkum navazující, který tyto umělecké projevy a tendence interpretuje a vřazuje do širšího diskurzu aktuálního výtvarného umění.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent doktorského studia v programu Výtvarné umění je schopen nejen komplexně rozvíjet svoji uměleckou tvorbu, ale především ji teoreticky interpretovat a vřazovat do současných uměleckých i širších sociokulturních souvislostí. Absolvent doktorského studia je aktivní a sociálně vnímavý umělec schopný erudované a účinné komunikace v oblasti současné umělecké tvorby se zájmem o mezioborovou spolupráci na poli uměleckých realizací akcentujících veřejný prostor. Absolvent je rovněž připraven  k samostatné či týmové práci v oblasti uměleckého výzkumu (artistic research), chápe komplexní charakter umělecké tvorby ve veřejném prostoru vyžadující využívání multidisciplinárních výzkumných metod v procesu konceptuální přípravy i následné produkce uměleckého díla a zabývá se teoretickou reflexí aktuálních proudů současného umění opět s akcentem položeným na umělecké projevy zaměřené na reflektování různorodých aspektů veřejného prostoru – environmentálních, technologických, urbanistických, sociálních, komunitních. Absolventi doktorského programu Výtvarné umění nacházejí uplatnění jako samostatní umělci aktivně formující podoby současného výtvarného umění a zároveň jsou připraveni na výzkumnou práci v muzeích a galeriích zaměřených na současné umění, uměleckou práci v uměleckých kolektivech, architektonických ateliérech i designérských studiích, aktivní pedagogické působení na vysokých uměleckých či architektonických školách. Ve všech těchto pozicích absolventi doktorského studijního programu Výtvarné umění disponují potenciálem k aktivnímu formování odborného oborového diskurzu, podílejí se na různých formách uměleckého výzkumu či v rámci konkrétních projektů rozvíjejí vlastní komplexně strukturovanou uměleckou tvorbu zaměřenou na interakci s různorodými formami a podobami veřejného prostoru.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Tvorba studijních plánů se řídí „Studijním a zkušebním řádem Technické univerzity v Liberci“, část třetí (https://www.tul.cz/document/6928).

Student DSP studuje podle individuálního studijního plánu, pro jehož obsah je klíčové téma, jež si student zvolil a obhájil při přijímacím řízení. Individuální studijní plán stanoví předměty, jež musí student absolvovat, jejich časovou posloupnost a formu ověření jejich splnění, vymezení tématu vlastní dizertační práce (které ovšem může být v průběhu studia zpřesňováno), včetně dalších povinností, jako jsou zahraniční stáže, tvůrčí, výzkumné a publikační aktivity, zapojení do pedagogických povinností. Individuální studijní plán sestavuje student za pomoci svého školitele a předkládá jej ke schválení oborové radě. Individuální studijní plán je každoročně aktualizován.

Školitel a případně další konzultanti jsou na základě doporučení oborové rady jmenovaní děkanem fakulty. Studijní plán obsahuje 3 povinné předměty společné pro všechny studenty:

 • Cizí jazyk
 • Seminář k dizertační práci
 • Metodologie vědecké práce

Povinnou součástí je také absolvování doktorského odborného kolokvia na konci 1. – 3. roku studia, při němž student před oborovou radou referuje o postupu svého studia a práce na tématu dizertace. Dále studijní plán obsahuje alespoň 3 povinně volitelné předměty (z okruhu výtvarného umění, designu, architektury, urbanismu, teorie umění), které si student volí dle zaměření své práce a absolvuje je během 1. a 2. ročníku studia.

Skladba povinně volitelných předmětů je vždy sestavena tak, aby zahrnovala různorodé aspekty problematiky vážící ke zvolenému tématu dizertační práce. Vzhledem k zaměření konkrétního studenta může být studijní plán rozšířen i o další předměty, nebo o předměty poskytované jinými fakultami TUL, případně dalšími školami, s nimiž by FUA uzavřela dohodu o takové spolupráci.

Absolvování jednotlivých předmětů je ověřeno zpravidla zkouškou, na níž se studenti připravují návštěvou seminářů, individuálními konzultacemi s vyučujícím a samostudiem. Každoroční hodnocení studenta zpracované školitelem je schvalováno oborovou radou v rámci doktorského odborného kolokvia a je pak předáno děkanovi fakulty. Na konci 3. ročníku studenti vykonávají Státní doktorskou zkoušku, jejíž obsah je zaměřen na témata související s dizertační prací studenta; zkušební komisi reprezentuje oborová rada DSP, o výsledku zkoušky je proveden písemný záznam. Žádost o obhajobu podává student na studijním oddělení fakulty. Její součástí je předložení 3 výtisků dizertační práce v definitivní verzi a v úpravě v souladu se směrnicí TUL (připojena je též elektronická verze).  Dále student   odevzdá   v elektronické   podobě   podklady   pro   autoreferát   dizertační   práce v předepsané struktuře (tisk zajistí studijní oddělení).

Podmínky přijetí ke studiu

Do doktorského studia jsou přijímáni samostatní tvůrci schopní kvalifikovaně rozvíjet vlastní tvůrčí umělecká a výzkumná témata a zároveň reagovat na další podstatná aktuální témata z oblasti umění, ale i na obecné požadavky vyrůstající ze specifik komplexních vztahů mezi uměním a širším společenským kontextem a veřejným prostorem.  Zpravidla jde o absolventy stejného, nebo příbuzného oboru magisterského stupně studia.  Uchazeč musí před přijímací komisí na předloženém portfoliu vyložit své vlastní dosavadní umělecké směřování. Dále musí přesvědčivě vysvětlit svůj doktorský projekt, čímž zároveň prokáže základní ochotu ke kritické odborné sebe-reflexivní komunikaci. Zvláštní pozornost je věnována projektům, které nově zhodnocují roli užívaného média, otevírají se interdisciplinární spolupráci mezi odlišnými obory a nově uchopují vztah mezi uměním a jinými formami vědění. Jedním z kritérií je rovněž způsob začlenění uchazeče do práce ateliéru a možný přínos jeho výzkumu pro školu jako celek.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Výtvarné umění navazuje na existující studijní programy (BcA. + MgA.), které nabízí Fakulta umění a architektury TUL a je samozřejmě také otevřen absolventům studijních programů ostatních vysokých škol zaměřených na problematiku výtvarného umění, designu a architektury. Ve výjimečných případech mohou být do tohoto DSP přijati i absolventi příbuzných oborů (teorie dějin umění, designu a architektury apod.). Je paralelní s akreditovaným DSP Architektura a urbanismus, uskutečňovaným rovněž na Fakultě umění a architektury TUL, s nímž sdílí i některé obecné předměty. Tím, že využívá také spolupráci s dalšími fakultami TUL, iniciuje synergické efekty s DSP uskutečňovanými v jiných oborech – například v oblastech virtuální komunikace, implementace nových technologií či sociální interakce do umělecké tvůrčí praxe a uměleckého výzkumu.


Tematické okruhy dizertačních prací

prof. ak.mal. Jiří David

 • Umění jako necyklická schopnost proměn formy – Autetičnost formy, jako korektor skutečnosti vůči pravdivosti obsahu 
 • Antropologické vidění subjektu pozorovatele, versus umělec; Pochopeni estetického pole uměni vůči etickým úlohám uměni ve společnosti; Jakou roli hraje politické umění, ideologie v období hyperkoretnosti, aniž by umění ztratilo svou svébytnost, či „přirozenost“, respektive imaginaci

Ing. Richard Charvát, Ph.D.

 • Specifická zvuková tvorba

prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran

 • Urbanistická kompozice
 • Architektura a veřejný prostor

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

 • Umění ve veřejném prostoru – od site-specifické intervence přes spolupráci s komunitou k virtuálnímu sdílení.

doc. Mgr. David Kořínek

 • Kyberkultura a intermedia v současném umění

MgA. Jaroslav Prokeš, Ph.D.  

 • Minimalistické tendence v instalačním umění s důrazem na kontext místa

doc. M. A. Jan Stolín

 • Paměť místa. Problematika soudobé památníkové tvorby.

doc. Ing. arch. Petr Stolín

 • Prostorové vztahy městských prostředí

Mgr. Filip Šenk, Ph.D.

 • Teorie prostoru a místa v umění a architektuře

MgA. Petra Vlachynská, Ph.D.  

 • Sociální a urbánní kontext umění ve veřejném prostoru

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.

 • Poetika výtvarného umění

SEZNAM STUDENTŮ – DSP VA

Státní doktorská zkouška

Ing. arch. Dana Příhodová – 7. prosince 2021, 14 hod. technická knihovna FUA, budova f, blok F3, 4. patro

Obhajoba disertační práce