Erasmus – studentské mobility

Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, díky němuž mohou studenti FUA TUL studovat na evropských partnerských univerzitách.

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.

Podrobné informace naleznete na stránkách Zahraničního oddělení TUL, a to včetně důležitých dokumentů a výše finanční podpory pro vyjíždějící studenty. Další informace o programu najdete na webu Domu zahraniční spolupráce.

 Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi:

 • V délce 2-12 měsíců.
 • Nutné mít ukončený 1. ročník bakalářského studia, studenti navazujícího magisterského studia mohou vyjet již v 1. ročníku
 • Realizuje se na základě meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající institucí.

Praktická stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi:

 • V délce 2-12 měsíců.
 • Pro studenty všech ročníků (tedy i pro bakalářské studenty studenty již v létě po 1. ročníku). 
 • Meziinstitucionální smlouva není podmínkou. Realizuje se na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající univerzitou a přijímající organizací, institucí, podnikem.
 • Studenty na stáž může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy.
 • Na těchto stránkách můžete najít další nabídku pracovních stáží pro různé obory. 

Krátkodobá mobilita:

 • V délce 5-30 dní.
 • Pro studenty spadající do kategorie studentů s omezenými příležitostmi (zdravotní, ekonomická a jiná překážka – např. práce na vysoký úvazek, profesionální sportovci atd.).
 • Mobility je možné sčítat až do celkové délky 12 měsíců za studijní cyklus.
 • Výše podpory €70,- na den (1.-14. den) a €50,- na den (15.-30. den) bez ohledu na cílovou zemi.
 • Finanční podpora bude hrazena pouze na dobu trvání mobility jako v případě výjezdů na studium a stáž, tzn. nebudou hrazeny tzv. dny na cestu.

Absolventská stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi:

 • V délce 2-12 měsíců.
 • Při přihlášení na stáž musí být budoucí stážista zapsán do bakalářského nebo magisterského studijního programu. Stáž musí souviset se studovaným oborem. Doba výjezdu na stáž je po absolvování studia (stážista nemá v době výjezdu statut studenta, ale vyjíždí již jako absolvent).
 • Na stáž můžete jet do zemí Evropské unie, případně na Island, do Lichtenštejnska či Norska. Stáž se musí uskutečnit buď v podniku, školícím či výzkumném středisku apod.
 • Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

Absolventské stáže – informace a formuláře viz web ERA TUL

Kdo se může zapojit – podmínky:

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu na vysoké škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. Musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán min. ve druhém ročníku bakalářského  studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 • K výjezdu je doporučeno mít angličtinu na úrovni min. B2 (pokud není stanoveno jinak).
 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení (kromě absolventských stáží).
 • Výběrové řízení pro následující akademický rok probíhá vždy v období listopad-leden předchozího akademického roku. Náhradníci se mohou průběžně hlásit v průběhu zbývajícího akademického roku a kontaktují fakultního koordinátora.

Všechny informace, přehled výše stipendií a aktuální formuláře najde na stránkách Zahraničního oddělení TUL.

Kontaktní osoby:
FUA:
MgA. Blanka Kirchner, blanka.kirchner@tul.cz
TUL: Hana Primas, tel.: 485 353 907, hana.primas@tul.cz